Според анализ на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) заплахите пред българското селско стопанство в новия програмен период са свързани най-вече с монокултурно селско стопанство, което не осигурява необходимата трудова заетост, увеличаване на бедността в селските райони, незавършеното преструктуриране на секторите животновъдство и зеленчукопроизводство, липсата на хидромелиоративни съоръжения.

 

В документа се очертават нуждите и се дават насоки какви мерки да се прилагат в следващия програмен период. С Регламента за развитие на селските райони ЕК ни дава 6 приоритета като всеки от тях има свои области на въздействие. Всяка област на въздействие трябва да покрие съответните нужди на конкретния сектор. Определени са и тематичните цели на Общата стратегическа рамка – тя се отнася за всички програми, което означава, че приоритетите на ПРСР кореспондират със съответната тематична цел.

 

Експерти от МЗХ дадоха конкретни примери. Един от приоритетите е увеличаването на конкурентоспособността на всички типове земеделие и нарастване на жизнеспособността на стопанствата. Това е приоритет с различни области на въздействие, сред които е и създаването на програма за малките стопанства. „През този програмен период установихме, че когато дребните стопани кандидатстват на общо основание с всички останали, на фона на проблемите и слабата подготовка, която имат, биват изпреварени от средните и големите производители, тоест за малките не остават средства. Със създаването на специална програма за малките стопанства, реално те ще се състезават сами със себе си, тоест конкуренцията ще бъде само между тях самите. В тази подпрограма ще бъдат включени мерки от ПРСР, но те ще се отнасят само за малките стопанства. Ако успеем да го структурираме, смятам, че е една много добра възможност и добър старт за по-малките стопанства. Което няма да бъде пречка, ако едно дребно стопанство се развие достатъчно, да кандидатства и по общия ред по съответната мярка“, обясни Янислав Цветанов, експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ в МЗХ.

 

Модернизация на производството, преработка и реализация на хранителни продукти е друг приоритет в новата ПРСР. „Този приоритет се отъждествява с досегашните мерки 121 и 123. Тук ни трябва подкрепа, насочена към производството на земеделски продукти, към преработката им и към маркетинга на вече преработените земеделски продукти. Когато говорим за модернизация, тя следва да бъде насочена към производството на земеделски продукти, а в последствие и към тяхната преработка и маркетинг. В бъдещата ПРСР ще има и приоритети – като сектори животновъдство и зеленчукопроизводство, за които ще има определен финансов ресурс, който ще се ползва от кандидатите, реализиращи проекти в тези сектори.Така мерките стават по-гъвкави, а подкрепата се насочва към кандидатите, които имат най-голяма нужда“, посочи Цветанов.

 

Разнообразяването от земеделски към неземеделски дейности – тази нужда произтича от направените обстойни анализи, обясни експертът. „Тук можем да направим паралел с настоящата ПРСР, когато много земеделски производители, които успешен земеделски бизнес, решават да диверсифицират своята дейност и част от бизнеса си да го насочат извън земеделието. Като сегашната мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, която дава възможност част от бизнеса да бъде деверсифицирана и този производител да предложи в селските райони друг продукт, който осигурява заетост и индиректно води до повишаването на качеството на живот в конкретното населено място“.

 

Цветанов обясни и новите моменти в ПРСР, които живо интересуват стопаните. „Това, което се предлага и е ново за момента, когато говорим за инвестиции във физически активи, регламентът, който в момента ЕК представя определя един процент на финансовата помощ максимум от 50%. Но с различни комбинации има възможност този процент да бъде значително завишен – до 90% като всяка от страните-членки сама решава какъв да бъде максимумът. Регламентът позволява това да се случи и става въпрос за добавка когато се прави колективна инвестиция, както и в случаите когато се правят интергирани проекти – по дейности, които обединяват няколо мерки“, заяви още Янислав Цветанов пред земеделски производители.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!