Повишаване на конкурентоспособността на българските тютюнопроизводители и ефективността на производството. 
 
Тази цел включва подобряване на пазарната реализация на тютюна, като в същото време се отчитат високите производствени разходи за тази култура. Стимулиране на тютюнопроизводителите да произвеждат по-висококачествен тютюн, отговарящ на пазарните изисквания. Насърчаване на тютюнопроизводителите да използват и други начини и земеделски производства за осигуряване на добри доходи.
 
Това са основните цели, които да помогнат за развитието на сектора на тютюнопроизводството според зам.-министър  Цветан Димитров, които той представи пред участниците в годишното общо събрание на на Международната асоциация на тютюнопроизводителите (ITGA). То се провежда Литохоро,Гърция, съобщиха от националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ-2010). 
 
„България е заинтересована от запазване на сегашните и създаване  на нови финансови инструменти за подкрепа дохода на заетите в сектор тютюнопроизводство поради очевидни икономически, регионални и най - вече социални причини. За сектора трябва да се приложи специфична политика, особено в необлагодетелстваните райони, където алтернатива на друг тип земеделско производство е на практика невъзможна“, отбеляза Димитров.  Той добави, че подпомагането на сектора е важно и че след направен анализ относно ефекта от прилагане на преходната  национална помощ за тютюна относно броя на регистрираните тютюнопроизводители в страната, е станало ясно, че те значително са намалели спрямо миналата година. 
 
„Това доказва, че запазването на схема за подпомагане на тютюнопроизводителите, която не е пряко обвързана с производството, напълно съответства на целите на Общата селскостопанска политика на ЕС. Тя обаче трябва да бъде насочена към реалните производители на тютюн, като стимулира както подобряване на възрастовата структура, така и технологичното обновяване на сектора“, каза Димитров.   
 
Снимка:НАТ-2010
 
На срещата присъстват браншови организации от пет континента, като България е представена от НАТ-2010, чийто председател – Цветан Филев, направи презентация на тема: „Какво е бъдещето на суровия тютюн в Европа“.