Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, за продукти от тях и за етикетирането в сектора.
 
 
Измененията са свързани с прилагането на двата европейски регламента за биопроизводството. В доклад за мотивите зам.-министърът на земеделието д-р Цветан Димитров отбелязва, че Регламент (ЕО) № 834/2007 се отнася за живи или непреработени земеделски продукти, преработени земеделски продукти, предназначени за храна, фуражи и посевен и посадъчен материал.
 
Правилата на Регламент (ЕО) № 889/2008 г. на Комисията от 5 септември 2008 г. важат за биологичното производство, етикетирането и контрола на едър рогат добитък, включително bubalus и bison, еднокопитни животни, свине, овце, кози, домашни птици и пчели. 
 
Регламентът се прилага също за дрожди, използвани за храна или фураж. Продуктите от лов и риболов на диви животни не се определят, като биологично производство, допълва зам.-министърът. Зайците попадат в обхвата на Регламент № 834/2007 г., като живи животни, но не са разписани подробни правила за отглеждането им по биологичен начин в Регламент № 889/2008 г.
 
Д-р Цветан Димитров уточнява, че Регламент № 834/2007  предвижда, когато не са установени подробни правила за производство на някои животински видове, се прилагат националните норми на страните-членки, а когато няма такива, са валидни частни стандарти, приети или признати от държавата членка.
 
 
„Техническите стандарти съдържат разпоредби, адаптирани към характеристиките на видовете, които се отнасят до преобразуването, произход на животните, фуражите, профилактиката и ветеринарните грижи, правилата за развъждане и поддръжката на стопанства и съоръжения, зоотехническите методи на управление, транспортирането и идентифицирането на животни и животински продукти“, отбелязва зам.-министърът.
 
От неговия доклад става ясно, че в момента има интерес от страна на земеделски производители да отглеждат зайци по методите за биологично производство. 
 
„В тази връзка са разписани правила за биологично отглеждане на зайци съгласно общите стандарти и принципи, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и регламентите за неговото прилагане“, се казва в доклада.
 
С проекта на наредба се създават национални правила за биологично отглеждане на зайци и затова ще се наложи провеждането на съгласувателна процедура с ЕС. Общественото обсъждане на предложените промени ще продължи до 27 май тази година.