Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански скакалец и италиански скакалец. Според експерти, разработили програмата, мерките ще ограничат щетите, нанесени от неприятеля и нанесените загуби на земеделския фонд.

 

Програмата предвижда мониторинг на видовете скакалци, изготвяне на оценка на икономическото въздействие при каламитет на марокански и италиански скакалец, както и разработване на мерки за ефективен контрол на скакалците. Според специалистите развитието и намножаването на мароканския скакалец в най-голяма степен се определя от климатичните фактори, релефа и антропогенните фактори.

 

Появата на единични огнища в продължение на две последователни години е основание за очакване на каламитет от марокански и/или италиански скакалец, категорични са експертите. Националната програма предвижда пролетни, летни и есенни обследвания, на базата на които да се прави количествена оценка на състоянието на популациите на скакалците и отчитането на тяхната плътност.

 

В Програмата са заложени мерки за превенция и контрол на скакалците при каламитет. Земеделските производители трябва да оведомяват контролните органи за повишена плътност от скакалци. Сред превантивните мерки са поддържането на земеделските площи в добро агроекологично състояние на земеделските земи, разораването на целините и правилното използване на пасищата, както и унищожаване чрез оран на яйцата на скакалците в местата, където са снесени.

 

По отношение на организацията на работа по изпълнение на Програмата се разпорежда авио-химичните работи (АХР) да се възлагат задължително въз основа на план-заявка по образец, връчена на командира на ВС най-малко 24 часа преди изпълнението на полетите.

 

Заявките задължително трябва да отговарят на данните обозначени върху картите и в приложените към тях описи. Забраняват се полети за извършване на АХР без направена в определения срок и отговаряща на изискванията план-заявка, е записано в Програмата.

 

При извършване на АХР трябва да се спазват изискванията на Наредба 15 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

Организацията по наблюдението на скакалците, диагностиката, определянето степента на нападение, локализацията на огнищата, размера на засегнатите площи и контрола по изпълнението на авиохимичните мероприятия и оценка на ефекта от проведените авиохимични третирания се възлага на Областните дирекции по безопасност на храните и по-конкретно на отделите по растителна защита към БАБХ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!