МЗХ предпочете да не рискува в определението за иновации по мярка 4.1, която ще стартира на 14-и Април с първи прием и индикативен бюджет от 150 млн.евро. Това стана ясно след вчерашната разяснителна кампания на МЗХ за ПРСР и директните плащания, която събра стотици фермери в Сливен.

 

По повод залегналата в ПРСР опция за увеличение с 10% на субсидията в проектите по мярка 4 при наличие на иновации по линия на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ), зам.министър Васил Грудев беше скептичен. Той обясни, че фермерите могат по собствено желание да включат иновации в проектите си, но тези иновации трябва да са признати с документи от Патентно ведомство. Фермер.БГ припомня, че такава беше практиката по ОП Конкурентоспособност в периода 2007-2013.

 

Изискването за патент или заявления за регистрация* на патент ( *отнема минимум 4 седмици) от Патентното ведомство в първия прием на проекти по мярка 4.1, на практика ще откажат напълно бенефициентите от тази опция. Като цяло интересът към мярката е изключително голям, бюджетът е относително малък, а вече са налице стотици вече готови проекти и консултантските фирми единствено изчакват да ги входират. Това обяснява донякъде неглежирането на опцията за иновации и признаването на 10% допълнителна субсидия. От друга страна с изискването за документ от Патентно ведомство, МЗХ си гарантира сигурност, че няма да има спорни проекти, които да генерират административно, а даже и политическо напрежение сред служителите във ведомството.

 

Оказва се, че ако бенефициент-животновъд по мярка 4.1, включи в бизнес планът си закупуване на 100% електрически товарач, това няма да се признае за иновация (освен ако не представи документ от Патентно ведомство в краткия срок за прием на проекти), но за сметка на това категорично ще получи повече точки при оценяването. От друга страна зърнопроизводители, които закупуват уреди за прецизно земеделие, които пряко оказват влияние за опазване на околната среда при работата с торове и препарати за растителна защита, също няма да бъдат признавани за иновации, макар в Европа да са признати за иновации. Също така, ако фермер, който произвежда домати, реши да прави доматено пюре от своята продукция, то не може да се признае за иновация, макар категорично по документите на ЕПИ да се признава за иновация. Причината е, че преработката на селскостопанска продукция попада в под-мярка 4.2, а ако фермерът е кандидатствал за трактор по мярка 4.1 - двете мерки не са съвместими.

 

КАКВО КАЗВА ЕВРОПА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО - ИНОВАЦИИ ?

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) е нова концепция, която беше въведена чрез една от пилотните инициативи на „Европа 2020“ — „Съюз на иновациите“.


Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) в областта на селското стопанство

Продоволствената сигурност ще бъде едно от големите глобални предизвикателства през следващите години; прогнозите сочат растеж на търсенето на храни в световен план със 70 % до 2050 г. (ФАО), придружен от рязко покачване на търсенето на фуражи, целулоза, биомаса и биоматериали. Това предизвикателство обаче е съпътствано от забавяне на растежа на производителността — до голяма степен поради свиване на инвестициите в научните изследвания в областта на селското стопанство — и увеличаване на натиска върху околната среда и природните ресурси. Например, при 45 % от почвите в Европа са налице проблеми с качеството. Около 40 % от обработваемата земя са изложени на замърсяване с нитрати, а през последните 20 години броят на птиците, обитаващи обработваеми земи, е намалял с 20—25 %.


Накратко, основното предизвикателство пред селското стопанство занапред е не само да произвежда повече, но и да го прави по устойчив начин. Тези проблеми не могат да бъдат преодолени без решителна крачка към научноизследователската дейност и иновациите, и по-специално към сближаването на научни работници, селски стопани и други участници в сектора, за да можем да ускорим трансфера на технологии от науката към селскостопанската практика и да предложим на научните среди системна обратна връзка относно нуждите на селското стопанство. Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) „Селскостопанска производителност и устойчивост“ има за цел да предостави функционираща платформа за обмен между селското стопанство, биоикономиката, науката и други заинтересовани страни на регионално, национално и европейско равнище. То също така ще ускори и повиши ефективността на свързаните с иновациите дейности, които се подкрепят от политиката за развитие на селските райони и от политиката на ЕС за научни изследвания и иновации. За това ЕПИ са определени две водещи цели — насърчаване на производителността и ефективността на селскостопанския сектор (обрат в актуалната тенденция на забавяне на ръста на производителността до 2020 г.) и устойчивост на селското стопанство (постигане на удовлетворително ниво на функционалност на почвите* до 2020 г.)


КАКВО Е ИНОВАЦИИ?

• Иновациите означават подходи, които са нови и успешно трансформирани в практиката

• Иновациите се отнасят до продукти, процеси, услуги, управление или организационни проблеми (свързани с предлагането или търсенето)
• Същността на иновациите може да се различава в зависимост от структурата на сектора, регионално различните нива на развитие, както и вида на ограниченията, пред които са изправени


ЦЕЛИ НА ИНОВАЦИИТЕ:

- насърчаване на продуктивен, съобразен и устойчив на изменението на климата селскостопански сектор с ниски нива на въглеродни емисии, който използва ресурсите ефективно и работи в хармония с основните природни ресурси, от които зависи селскостопанската дейност;
-… подпомагане на устойчивото снабдяване с храни, фуражи и биоматериали, съществуващи и нови;
…- подобряване на процесите за запазване на околната среда, смекчаване и
- адаптиране към последиците от изменението на климата;
…- изграждане на връзки между най‐новите изследователски знания и технологии и селскостопанските производители, предприятия и консултантски услуги


ЗА ИНОВАЦИИ СЕ СЧИТАТ:

- въвеждането на нови за пазара продукти, вкл. преработени от фермера собствени продукти

- инвестиции в иновативни продукти и въвеждането в употреба на нови технологии на производство

- съвместна работа между заинтересовани страни за въвеждане на нови методи на производство

- разработване и прилагане в практика на нови модели за работа по отношение на агротехниоческите пероприятия, вкл. торене, растителна защита, почвообработка и т.н.

- разработване и прилагане на иновативни интернет платофрми и софтуерни решения, пряко свързани с производството и пазарната реализация на селскостопански продукти

- сътрудничества в сферата на иновациите и комуникациите между научни и изследователски институти и организации, консултанти и административни служби в селското стопанство


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!