Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане промени в Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 
 
В предложеният проект на Наредбата основната промяна е свързана със заменянето на понятието „земеделски производител“ със „земеделски стопанин“. Съгласно Регламент на ЕС „земеделски стопанин“ е физическо или юридическо лице, или група физически или юридическа лица, независимо какъв е правният статут на тази група и на нейните членове съгласно националното право, чието стопанство се намира територията на ЕС и което осъществява селскостопанска дейност. По смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители, "земеделски производители" са физически и юридически лица, които произвеждат непреработена и/ли преработена растителна и/или животинска продукция. Предвид факта, че европейското законодателство в областта на директните плащания си служи с понятието‚ земеделски стопанин“ и това е по-широкото по обхват понятие, се налага да се направят споменатите изменения в Наредба № 3, се посочва в доклада на зам.-министър Васил Грудев по отношение на предложените промени. 
 
Предложеният Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители ще осигури създаване на ясна и максимално опростена правна уредба за регистрацията на земеделските стопани. Очаква се това да спомогне за успешно прилагане на схемите за директни плащания в периода 2015-2020 г., максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания и  повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство и доходите на земеделските производители.

 

Промени в Наредба 3 за регистър на земедеските производители - ПРОЕКТ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!