Никой не може да отрече, че хидромелиоративната инфраструктура в България, е сериозно увредена. От Проекта за Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, изготвен от Министерство на земеделието и храните, става ясно, че едва около 8% от „годните“ площи, обслужвани от „НС” ЕАД, реално се напояват.
 
Земеделските стопани непрекъснато инвестират в нови технологии за напояване в стопанствата си, без да имат ясно разбиране за възможните алтернативи, разходите и изискванията за експлоатация и поддръжка. Отводнителните системи  и системите за защита от наводнения, включително язовирите, са изправени пред сходни предизвикателства. Последните наводнения показаха, че язовирите имат изключително значение в извънредни ситуации. Все по-ясно се осъзнава, че ако бъде възстановена и модернизирана, съществуващата хидромелиоративна инфраструктура, ще бъде критично важен елемент за намаляване на произтичащите от изменението на климата рискове по отношение на производителността, устойчивото развитие на селското стопанство и управлението на земята, пише още в Проекта.
 
Стратегията предлага оперативни цели, които ще работят за подобряване на напоителната инфраструктура, чиято роля ще бъде задоволяване на нарасналите нужди на селскостопанските култури от вода, докато инфраструктурата за отводняване и за защита от наводнения, както и корекциите на реки, ще осигурят защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с климатичните рискове. Така и по този начин хидромелиоративният сектор ще генерира значителни ползи както за селскостопанската общност, така и за по-широки кръгове от обществото. 
[news]
 
Стратегически цели на МЗХ:
 
Стратегическа цел 1: Изграждане на правен и институционален капацитет, който да проправи път към автономни и самофинансиращи се организации за управление на финансово устойчиви хидромелиоративни системи. 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. Първият етап на правната и институционалната реформа е завършен, в това число е приет нов Закон за хидромелиорациите и изменение на Закона за сдружения за напояване, и на територията на бившите клонове на „НС” ЕАД са учредени Регионални публични предприятия по хидромелиорации, които отговарят за експлоатацията, поддръжката и управлението на хидромелиоративната инфраструктура и се управляват от Управителен съвет, включващ представители на съответните сдружения за напояване и държавни и общински органи.  
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. са завършени два водещи проекта за модернизация на хидромелиоративната инфраструктура със съдействието на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; Регионалните предприятия по хидромелиорации и сдруженията за напояване и отводняване са достатъчно укрепнали, за да управляват системите в сътрудничество, след като им е възложена пълна отговорност за управлението на инфраструктурата вследствие на изпълнението на Интегрираните планове за модернизация на напояването и отводняването; Регионалните предприятия по хидромелиорации предоставят услуги на сдруженията за напояване на договорени ценови нива, които допринасят за възстановяване на разходите и стимулират по-ефективното ползване на вода.
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. Вторият етап на правната и институционалната реформа е завършен; Регионалните предприятия по хидромелиорации постепенно са се развили в поне 12 Регионални органа за управление на хидромелиорациите, покриващи цялата площ, в която се предлагат хидромелиоративни услуги в България и предоставящи такива услуги на редица участници, включително съответните сдружения за напояване, на съответно договорени цени; пълната отговорност за управлението на инфраструктурата е възложена на Регионални органи за управление на хидромелиорациите, вследствие на изпълнението на Интегрираните планове за модернизация на напояването и отводняването. 
 
 
Стратегическа цел 2: Засилване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор чрез осигуряване на дългосрочна перспектива, определяйки инвестиционните приоритети в напояване и отводняване на земеделските стопанства, както и в свързаните услуги.
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. първата партида от допустима инвестиционна подкрепа за напояване ще бъде отпусната на ниво земеделски стопанства за цялата територия на страната. 
 
- Цел 2020: До края на 2020 г. допустимата инвестиционна подкрепа за напояване и отводняване е отпусната на фермерите - бенефициери в районите, определени за възстановяване и модернизация на главната канална и тръбна мрежа. 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. допустимата инвестиционна подкрепа за напояване е отпусната на фермерите – бенефициери в районите под управлението на Регионалните хидромелиоративни управленски органи, обслужващи поливни площи от 450 000 хa; средните добиви са нараснали с 30%. 
 
Стратегическа цел 3: Възстановяване на достъпа до хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи и нейното устойчиво използване чрез инвестиции във възстановяване и модернизация: 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. и с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи в районите на водещите проекти, управлявана от Сдружения за напояване, е възстановена и модернизирана, обслужвайки 2 500 хa напоявана площ. 
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. хидромелиоративната инфраструктура на земеделските земи в районите на водещите проекти и под управлението на Регионалните предприятия по хидромелиорации е възстановена и модернизирана, обслужвайки 25 000 хa напоявана площ. 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. 70% от хидромелиоративната инфраструктура под управлението на Регионалните хидромелиоративни предприятия/ Регионални органи за управление на хидромелиорациите е възстановена и модернизирана. 
 
Стратегическа цел 4: Възстановяване на функциониращата инфраструктура за защита от вредното въздействие на водите (напр. корекции на речни корита, оказващи влияние върху хидроморфологичните характеристики), високи нива на подпочвени води и други вредни въздействия на водите. 
 
- Цел към 2018 г.: До края на 2018 г. е завършен пълният опис на съоръженията за ЗВВВ (включително тези за защита от наводнения и корекциите на реки), инвестиционните проекти са идентифицирани, категоризирани и оценени за финансиране, включително зелените инфраструктурни проекти за ускорено финансиране, които да се подкрепят по линията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
- Цел към 2020 г.: До края на 2020 г. приоритетните зелени инфраструктурни проекти са изпълнени в рамките на водещи проекти и с финансиране от фонд на ЕЗФРСР; 
 
- Цел към 2030 г.: До края на 2030 г. 50% от приоритетните инвестиции за защита от вредното въздействие на водите са осъществени с подкрепата на финансиране от ЕЗФРСР и в пълно съответствие с плановете за управление на риска от наводнения. 

 

Според МЗХ цялостната стратегия и следването и изпълнението на тези цели би довело до възстановяване на ефективен и ефикасен хидромелиоративен сектор за икономически жизнеспособно, конкурентно земеделие, устойчиво на въздействията от изменението на климата и осигуряващо защита от вредното въздействие на водите.

 

Обща стратегия на управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите