Наредба 2, касаеща специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко и официалния им контрол, е вече официална, след като беше обнародвана в Държавен вестник ( ДВ, бр: 20, от дата 7.3.2017 г.). С нея се въвеждат нови условия и изисквания за производството на мляко, които от своя страна, ще доведат до допълнителни и непредвидени разходи за млекопроизводителите.
 
 
Като отговорник за изпълнението на наредбата е посочена Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), а в лицето на изпълнител е заложен бизнес оператор на храни (БОС) или това е физическо или юридическо лице, което отговаря за гарантиране на спазването на изискванията на законодателството в областта на хранителната верига в рамките на извършваната от него дейност. Казано накратко тук е визиран млекопроизводителят. 
 
 
С приемането на наредбата всеки нов производител на сурово мляко е задължен да се регистрира в БАБХ и да премине официална оценка. Като производителите, които решат да спрат да произвеждат сурово краве мляко, също трябва да сигнализират на агенцията.
 
Ясна е и методиката за извършване на официалния контрол. Както Фермер.БГ пръв писа, след приключена процедура, пробите от официалния контрол се изпращат за изпитване в независими акредитирани лаборатории на БАБХ. Разходите за извършването на лабораторните анализи се поемат от агенция, обаче всички проби, които се вземат повторно, заради това, че първият път не са отговаряли на изискванията, се заплащат от фермера.
 
 
Така обнародваната наредба регламентира пробите да се вземат по график, автоматично изготвен от Интегрираната информационна система на БАБХ (ИИС). Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили удостоверение за преминато обучение в БАБХ и вписани в списък, публикуван на интернет страницата на БАБХ, като тук разходите също са за сметка на млекопроизводителя.
 
В преходните и заключително разпоредби е записано, че ферми, категоризирани в първа група по отменената Наредба 4 отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, а тези от втора и трета група, до момента на приключване на официалната оценка, са неотговарящи на изискванията на регламента. Тук трябва да споменем, че официалната оценка вече приключи за всички ферми, в които се отглеждат над 10 броя крави.