На заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, беше прието проектостановището на Рареш-Лучиан Никулеску " Европа - водеща световна туристическа дестинация - нова политическа рамка за европейския туризъм ". Българският евродепутат Мария Неделчева от групата на ЕНП (ГЕРБ) внесе важни поправки за бъдещето на селския туризъм и неговата роля за социалното сближаване в ЕС. Всички те бяха приети с мнозинство.
 
Родната евродепутатка Неделчева наблегна на факта, че селският туризъм и агротуризмът представляват съществен принос за подобряването на качеството на живот в селските райони, като разнообразяват селската икономика и помагат за осъществяването на териториалния баланс в ЕС. Тези видове туризъм  спомагат и за прекратяването на тенденцията за обезлюдяване на селските райони, чрез създаване на работни места. Мария Неделчева изтъкна също тяхното значение в  запазването и опознаването на културната идентичност, на традиционните обичаи и хранителни продукти. Според нея,  развитието на селския  и на агротуризма в България може да изиграе съществена роля за опознаването на традиционните български хранителни продукти и стимулирането на техния износ на вътрешния пазар на ЕС .
 
Неделчева, която е и координатор на групата на ЕНП за Дунавската стратегия,призова Комисията да обърне специално внимание на селския туризъм и на агротуризма   в рамките на някои макрорегионални стратегии на ЕС. Като пример тя даде възможността да бъде наблегнато на тези икономически дейности в рамките на Дунавската стратегия. Според нея, българските райони по поречието на река Дунав имат сериозен потенциал за развитие на агротуризъм, селски туризъм и винарски туризъм, а Дунавската стратегия представлява реален шанс за реализирането на този потенциал.