Промени, касаещи контрола на изразходване на средствата и пределните цени по мерките в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, са заложени в проектонаредба на Земеделското министерство. Измененията засягат двете основните мерки за подпомагане на сектора - „Инвестиции в предприятия“ и Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

С промените в наредбата ще се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Предвидено е проследяване изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. 

От ведомството отчитат и необходимост от преразглеждане на пределните цени по допустимите дейности от мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (без дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“, по която няма да бъде отварян друг прием през този период).

Предвидено е пределните цени за всяка отделна операция от допустимите дейности по мярката да бъдат индексирани в съответствие с годишната инфлация за месец май 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. – 15,6% по данни от Националния статистически институт.

В наредбата са определени и периодите на прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“, които ще бъдат последни за прилагането на тази програма, както и сроковете, в които заявителите по двете мерки ще могат да подават заявления за авансово плащане на помощта. 

Заложено е и ограничение в размера на изплащаната финансова помощ по същите две мерки при подаване на междинни заявления за подпомагане. 

За мярка „Информиране в държавите членки“ също е заложена промяна по отношение на максималния размер на един проект, като тази промяна произлиза от ограничението в продължителността на действие на проектите, заявени през 2022 г. Същите следва да бъдат изпълнени и платени до 15 октомври 2023 г.