Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на министъра на земеделието и храните за класиране и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Закупуване, доставка и внедряване на система за електронен документооборот за нуждите на централната администрация на МЗХ”.
 
Проучването установи, че жалбоподателят „Технически университет – София -Технологии” ЕООД е отстранен незаконосъобразно и необосновано от процедурата за избор на изпълнител, съобщават от КЗК.
 
КЗК счита, че не са налице посочените от оценителната комисия основания във връзка с непълнота и несъответствие на техническото предложение на участника. Оценителната комисия не само че незаконосъобразно по същество е отстранила кандидата, но освен това и не е изложила конкретни мотиви за това коя част от офертата точно с кои изисквания на документацията не е съобразена. 
 
КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на документите в плик № 2 съобразно мотивите в решението.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!