Комисии по тютюна ще бъдат създадени към областните дирекции „Земеделие“, в териториалния обхват на които се извършва производство и търговия с тютюн. Те ще бъдат постоянно действащ орган по въпросите, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна и ще се назначават със заповед на съответния директор на областната дирекция „Земеделие“. Това става ясно от обнародваните днес промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Комисиите ще бъдат назначени в 6-месечен срок от влизането в сила на Закона.
 
Комисиите по тютюна ще разглеждат молби, жалби и сигнали, свързани с окачествяването и изкупуването на тютюна; при оспорване на окачествяване на тютюн ще извършват повторно окачествяване чрез експертите по окачествяване на тютюна. Ще имат право да извършват проверка на документите и проверка на място, както и да съставят актове за установяване на административни нарушения.
 
Изкупуването на тютюна ще се извършва посредство договори между производителите и изкупвачите. Изкупвачите трябва да притежават валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са сключили договор за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводител, се посочва в Закона. 
 
Притежателите на разрешения за изкупуване на суров тютюн са длъжни да представят на съответната комисия по тютюна: програма за прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година – ежегодно до 31 декември; справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн по сортови групи – в 30-дневен срок след приключване на изкупуването; справка за наличните количества тютюн и/или изсушен, и/или манипулиран и ферментирал тютюн от предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в друга държава – членка на Европейския съюз, и в трети държави, като при реализиране на тютюн в страната се посочват лицата, на които той е предоставен; данните се представят по сортови групи – ежегодно до 30 юни.
 
Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн. 
 
В Закона е създаден и нов член, според който при трайно прекратяване на производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн от регистриран земеделски стопанин, заменящото производство върху същата земя се насърчава чрез подкрепа с национално финансиране при спазване на изискванията за държавните помощи. Лицата, трайно прекратили производството на тютюн върху земеделска земя, регистрирана за отглеждане на тютюн, нямат право да получават преходната национална помощ за тютюн.“ 
 
В преходните и заключителни разпоредби на Закона е записано, че изкупуването на суров тютюн за реколта 2016 г. се извършва от лица, които са сключили до 1 май 2016 г. договори за изкупуване на суров тютюн с тютюнопроизводители. Срокът за сключване на договорите може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните. 
 
Законът за тютюна влиза в сила от днес – 11 март 2016 г.