Основните групи агростоки, които формират структурата на аграрния износ и внос по раздели на Общата митническата тарифа са: живи животни, растения, мазнини и продукти от хранителната промишленост, заедно с тютюна. Ето какви са стойностите, според анализа на аграрната търговия в България през 2016 г., изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Какво изнасяме най-много?
 
Раздел І - Живи животни и продукти от животински произход 
През 2016 г. износът на живи животни и продукти от животински произход представлява 10,5% от общия износ на селскостопански стоки. По този раздел, с най-голям относителен дял от общия аграрен износ са групите меса и карантии – 4,5% и мляко и млечни продукти – 4,2%. Формираното търговско салдо при търговията с живи животни и продукти от животински произход през 2016 г. е отрицателно, в размер на 230 млн. евро. 
 
 
Раздел ІІ - Растения и продукти от растителен произход 
Износът на растения и продукти от растителен произход през 2016 г. нараства с 15,4% спрямо предходната година, до 2 006,2 млн. евро, заемайки най-голям относителен дял от общия аграрен износ за годината – 49,7%. Най-голям е износът на житни растения (пшеница, ечемик, царевица), който представлява 24,9% от общия аграрен износ, следван от този на маслодайните семена и плодове с 16,4%. Формираното положително търговско салдо по Раздел ІІ за 2016 г. възлиза на 1 294,4 млн. евро, с 21,1% над нивото от 2015 г. 
 
 
Раздел ІІІ - Мазнини и масла от животински и растителен произход 
Износът на мазнини и масла от животински и растителен произход представлява 6,3% от общия износ на селскостопански стоки през 2016 г. В сравнение с предходната година се отчита увеличение на износа по този раздел с 2,4%, до 252,3 млн. евро. Положителното търговско салдо по този раздел нараства със 7,5% спрямо 2015 г., достигайки 143,1 млн. евро. 
 
Раздел ІV - Хранителни и безалкохолни продукти, както и тютюн
През 2016 г. износът на преработени продукти остава без съществена промяна на годишна база, възлизайки на 1 355,8 млн. евро или 33,6% от общия селскостопански износ. Сред продуктовите групи, включени в този раздел, с най-голям относителен дял от общия селскостопански 8 износ е експортът на тютюн и обработени заместители на тютюна – 7,7%, следван от този на хранителни продукти, получени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко – 5,3%, остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни – 4,7%, какао и продукти от какао – 3,9% и др. За разлика от предходната година, през 2016 г. се формира отрицателно салдо при търговията с продукти от раздел ІV, в размер на 9,7 млн. евро. 
 
В какви нива се движи вносът?
 
Раздел І - Живи животни и продукти от животински произход
Вносът на живи животни и продукти от животински произход през 2016 г. представлява 23% от общия аграрен внос. По този раздел, с най-голям относителен дял от общия внос на селскостопански стоки са месата и карантиите, годни за консумация – 12%, следвани от мляко и млечни продукти – 7,1% и риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни – 2,6%. Спрямо предходната година се регистрира увеличение с 1,3% в стойностното изражение на вноса по Раздел I, най-значително при риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни – с 5,1%. Същевременно, при доставките на меса и карантии, годни за консумация се отчита намаление с 0,5%. 
 
 
Раздел ІІ - Растения и продукти от растителен произход 
През 2016 г. вносът на растения и продукти от растителен произход нараства с 6,2% на годишна база, до 711,8 млн. евро, което представлява 25,1% от общия аграрен внос. Най-голям относителен дял в структурата на аграрния внос сред продуктите от Раздел ІІ заемат групите маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи – 5,8%, плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори – 5,5%; зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация – 4,7% и кафе, чай и подправки – 4,5%. 
 
Раздел ІІІ - Мазнини и масла от животински и растителен произход
През 2016 г. вносът на мазнини и масла от животински произход възлиза на 109,2 млн. евро – с 3,5% по-малко в сравнение с предходната година. 
 
Раздел ІV - Хранителни и безалкохолни продукти, както и тютюн
Вносът на преработени продукти по Раздел ІV заема най-голям относителен дял в структурата на общия аграрен внос на страната през 2016 г. – 48,1%, възлизайки на 1 365,5 млн. евро. Сред продуктовите групи, включени в този раздел, с най-голям дял от общия аграрен внос са безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет – 8%, следвани от какао и продукти от какао – 7,3%, 9 тютюни и обработени заместители на тютюн – 6,5%. Спрямо предходната година, стойността на вноса по Раздел IV бележи увеличение с 6,7%, най-значително при разни видове хранителни продукти (със 17,7%) и при захар и захарни изделия (с 13,4%).