Срокът за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури е до 3 декември 2022 г. Това е посочено в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и е в сила от 1 януари 2014 г.
 
 
Този механизъм се прилага за търговия със зърно на територията на страната. В закона, част II, приложение 2 са посочени условията, при които това става и кои са изключенията. Механизмите и нормативните изисквания бяха разяснени в Добрич пред представители на кооперации, арендатори, земеделски служби, частни производители и пчелари. 
 
ДДС се начислява от получателя чрез издаване на протокол. Когато доставчикът е едноличен търговец или земеделска кооперация, т.е. данъчно задължено лице, този протокол се пише за всяка доставка поотделно и се издава в 15-дневен срок. Когато доставчикът е физическо лице, данъкът се начислява от получателя чрез издаване на общ протокол за всички доставки. 
 
 
Доставките на зърнени и технически култури се документират с издаване на фактура от данъчно задълженото лице, в която трябва да се посочи „обратно начисляване по чл.163 а, ал.2 ЗДДС”, за да е ясно, че доставката попада в този режим. 
 
В закона е посочено условие за ускорено възстановяване на данъка. Ако земеделският производител е извършил облагаеми доставки през последните 12 месеца на обща стойност над 50 % от всички негови доставки, то ДДС се възстановява до 30 дни от подаване на справката-декларация. 
 
Земеделските стопани са длъжни да регистрират извършените продажби на стоки  и услуги във или вън от търговски обект чрез издаване на фискален бон. Изключение може да има в случай, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод. Другото изключение е чрез пощенски паричен превод чрез лицензиран оператор. Всичко това е упоменато в Закона за платежните услуги и платежните системи. Физическо лице, което не е едноличен търговец, е освободено от издаване на касова бележка. Това е в сила и при извършване на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция.
 
При продажба на зърнени и технически култури, за които се тегли ДДС обратно и получателят е регистриран по ЗДДС, продажбата се регистрира в група „А” на фискалните устройства, т.е. това са стоки и услуги, които са освободени от облагане с данък. При положение, че получателят на зърното не е регистриран по ЗДДС, налогът се събира по общия ред на закона. Тази покупко-продажба се регистрира в касовия апарат в данъчна група „Б”.