Обхватът на системата за мониторинг на площ, валиден за Кампания 2023, е посочен в проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол. 

Кампания 2023: ДФЗ качи нов клип за функционалностите в СЕУ

Документът е на обществено обсъждане до 22 юни. Техническите функционалности на системата ще се внедряват поетапно, допълват от Министерството на земеделието.

За Кампания 2023 г. системата за мониторинг на площ ще наблюдава:

 

•    Обработваеми земи за поддържането им чрез почвена обработка или косене; извършване на селскостопанска дейност по отглеждане на култура.
•    Трайни насаждения за поддържането им. 
•    Постоянно затревени площи за поддържането им чрез косене или паша.
•    Наличие на неподходящи за подпомагане площи – наводнени площи; храсти и горска растителност; опожарени площи; площи с постоянен характер.

Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) е базирана на референтен парцел – физически блок, и се актуализира чрез ортогонални изображения на три години. Използват се и данни от системите за геопространственото заявление и мониторинг на площ. 

Всеки референтен парцел притежава уникален идентификатор с неговите граници, начин на трайно ползване (според земното покритие), както и наличните ландшафтни характеристики, когато това е възможно и приложимо. 

Идентифицирането на бенефициента се извършва чрез уникален регистрационен номер. Той се издава веднъж при подаване на първото заявление за подпомагане. С този номер кандидатът участва по всички схеми, мерки и интервенции, финансирани до момента по ОСП. 

При кандидатстване за подпомагане системата зарежда предварителни данни за заявление за подпомагане, които съдържат цялата актуализирана информация от значение за бенефициента. Той може да получи насочващи предупреждения, чрез които да открие потенциалните случаи на неспазване и да подаде правилно заявление.

В Системата за идентификация се премахват площите, допустими за подпомагане, екологично насочените площи и временно затревените площи. На тяхно място се добавят:

•    Елементи, определени в стандарта за добро земеделско и екологично състояние № 8 (ДЗЕС 8) – дървета в група, живи плетове или редици от дървета, синори (полски граници), тераси, отделни дървета;
•    площи, обект на опазване по стандарта за добро земеделско и екологично състояние № 2 (ДЗЕС 2); 
•    площи по чл. 53, ал. 5 от Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план.

За създаване и обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) се използват ортогонални самолетни и/или сателитни изображения, заснети след 15 май на календарната година, а не след  1 юни, както беше досега.

Като земеделски тип площи се класифицират тези части от територията на страната, които притежават природни дадености, правещи ги пригодни за земеделска дейност. Като неземеделски тип се класифицират площите по чл. 55, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от Наредба 3 от 2023 г. Когато е възможно, площта на неземеделските и трайно недопустимите за подпомагане части, в рамките на физическите блокове със земеделско предназначение, се отделят географски във физически блокове. 

Създава се нова алинея, съгласно която обхватът на слой „Постоянно затревени площи“ може да бъде променян при постъпване от компетентен орган по служебен път на данни за територии, изискващи промяна в границите.

Системата за идентификация и регистрация на животните вече ще включва и данни за местонахождението на животновъдния обект, а не само за  идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните, и регистрационния номер на животновъдния обект.

ДФЗ прави административни проверки на заявленията, като съпоставя включените в тях данни с данните от системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на исканията за плащане, системата за идентификация на земеделските парцели, системата за идентификация и регистрация на животните, система за мониторинг на площ и система за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните.

Цялата комуникация на бенефициентите с ДФЗ или с Управляващия орган на Стратегическия план става чрез индивидуалния профил на кандидатите в СЕУ. Пак там фермерите могат да подават и жалби.