Месец преди края на Кампания 2023 Министерството на земеделието предлага допълнения и изменения на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план (oбн. ДВ, бр. 23 от 2023 г.). 

Кампания 2023: ДФЗ качи нов клип за функционалностите в СЕУ

В заключителните разпоредби се правят изменения и в Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн. ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

Проектодокументът е на обществено обсъждане до 6 юни. Ето и част от по-съществените промени.

Обвързано подпомагане за говеда

 

В Стратегическия план е записано животновъдните обекти в стопанството, отглеждащи млечни породи животни, да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко. Текстовете са прецизирани, като това изискване остава само за тези обекти, за които ще се доказва реализация на пазара на мляко и млечни продукти. 

По отношение на допустимите за подпомагане животни е добавено изискването те да са от породи, за които е изпълнено условието в стопанството на кандидата да се отглежда минималният брой животни от тези породи, предвиден за подпомагане по съответната интервенция.

Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни) 

 

В Стратегическия план е предвидено, че се подпомагат „постоянно затревени площи и/или площи, заети с фуражни култури“. Добавя се изискването на кандидатите за подпомагане да не е наложена през годината на кандидатстване мярка за несъответствие с правилата на биологичното производство само за дейностите по биологично растениевъдство на постоянно затревени площи и фуражни култури и/или дейностите по биологично животновъдство на едри преживни животни, дребни преживни животни и източно балкански свине.

Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения 

 

Стратегическият план предвижда засяване и отглеждане на азотфиксиращи култури с подходяща и неконкурираща биология самостоятелно или в смес с житни или тревни видове в междуредията и по вътрешната граница на парцела с трайни насаждения. С прецизиране на текста се уточнява, че поне една от отглежданите култури, с които е заето междуредието, трябва да е азотфиксираща предвид нейната по-висока екологична стойност. 

Обвързано подпомагане за картофи за нишесте

 

В Приложение № 10 установената норма за добив от картофи се коригира, като числото „15 000“ се заменя с „19 900“ кг/ха.

Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци

 

Уточнява се, че стандартните семена могат да бъдат не само закупени, а и произведени от кандидатите за подпомагане. Отпада изискването за представяне на придружителен документ съгласно Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз.

Освен това БАБХ се задължава да предоставя на ДФЗ в срок до 30 ноември в годината на кандидатстване актуална извадка от списъка с кандидати, които имат обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци.

Обвързано подпомагане за протеинови култури

 

Дава се по-ясна формулировка на изискванията за допустимост за подпомагане на площите, като думата „заявената“ се заменя с „фасул (за зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен), фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях“.

Органични подобрители на почвата

 

Дава се по-точна дефиниция на понятието, като се посочва, че „органични подобрители на почвата“ са органични подобрители, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти.“

Реализация на количествата мляко

 

За да се осигури администриране от ДФЗ на интервенциите за подпомагане на животни, сроковете за получаване на информация от Министерството на земеделието се променят от 31 октомври на 30 септември. Тук става дума за списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба № 3 от 1999 г. и подали декларация като производители на първични фуражи, както и за предоставяната от Българската агенция по безопасност на храните актуална извадка от няколко списъка и регистри за доказване на директните продажби.

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал 

 

БАБХ се задължава да предоставя на ДФЗ до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка на разрешените за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти, произведени и регистрирани в България. Когато не са произведени или регистрирани в България, се използва информация от съдържанието на сертификата или етикета.