Основната новост в законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) за бъдещата Обща стопанска политика (ОСП) след 2020 г. е Новият модел на прилагане (НМП), насочен към постигането на резултати.
 
 
При този нов модел ЕС ще определя основните параметри на политиката - например целите на ОСП и основните изисквания, докато държавите членки ще носят по-голяма отговорност за това какви инструменти използват и как постигат целите. Бъдещите национални стратегически планове са в центъра на нов анализ от известния изследовател в аграрния сектор проф. Алън Матюс.
 
Ето и някои от основните положения в неговата разработка.
 
Ключовият инструмент, създаден да подкрепи Новия модел на предоставяне, ще бъде изискването всяка държава-членка да изготви стратегически план, в който да изложи своята оценка на потребностите и конкретните цели на ОСП, които смята да постигне, както и стратегията си за намеса, които ще използва.
 
Стратегически планове на ОСП
 
Правилата обхващат четирите основни елемента на стратегическите планове: процедурните изисквания за съставяне на плановете, съдържанието на плановете, метода за тяхното одобрение и наблюдението (мониторинга) на изпълнението им.
 
Процедурни изисквания
 
Държавите-членки трябва да използват прозрачни процедури при подготовката на своите стратегически планове. Компетентните регионални и местни органи, включително икономическите и социалните партньори и организациите на гражданското общество, трябва да бъдат включени в изготвянето на плана. По-конкретно компетентните органи по околна среда и климат трябва да бъдат ефективно ангажирани в подготовката на екологичните и климатичните аспекти на плана. 
 
 
Елементи на стратегическите планове
 
Предлага се структура на стратегическите планове, която съдържа следните раздели.
 
А) Оценка на потребностите. Планът трябва да включва идентифициране и описание на потребностите на всичките девет специфични цели, посочени в член 6 от проекта за регламент, независимо дали те ще бъдат разгледани в стратегическия план на ОСП или не. Необходимо е да се конкретизират потребностите във връзка с управлението на риска във връзка с конкретната цел за подкрепа на жизнеспособните доходи на стопанствата и устойчивостта.
 
След това тези потребности трябва да бъдат класирани и приоритизирани, както и да бъде дадена солидна обосновка на направения избор, включително защо някои определени потребности може да не бъдат разгледани или само частично да бъдат разгледани в Стратегическите планове.
 
Б) Интервенционна стратегия. Този раздел следва да определи количествени цели и основни етапи за постигането на всяка конкретна цел, която е разгледана в стратегическия план. Ако някоя цел е пропусната, това решение трябва да бъде обосновано. Целите трябва да бъдат определени, като се използва общ набор от показатели за резултатите, определени в приложение към проекта на регламент.
 
Стойността на целите трябва да бъде обоснована чрез препращане към оценката на потребностите. Стратегията за намеса трябва да опише как интервенциите позволяват постигането на целите и как те са взаимно съгласувани и съвместими.
 
Предвиждат се и конкретни допълнителни изисквания, които включват:
 
- Преглед на структурата на околната среда и климата, който показва връзката с условията, поставени пред фермерите, свързани с получаването на плащания, а също и връзката между екологичната схема в Първи стълб на ОСП и мерките за избягване на риска от двойно финансиране във Втори стълб. Ще трябва да се покаже и как тази структура допринася за постигане на дългосрочни национални цели, определени в съответното законодателство в областта на околната среда.
 
- Във връзка със специфичната цел „Привличане на млади земеделски производители и улесняване на тяхното развитие" трябва да се опише общият пакет от мерки, включени в плана, включително тяхното взаимодействие със съответните национални инструменти. 
 
- Когато в Плана са включени обвързани с подкрепа помощи и други отраслови интервенции, е необходима обосновка за насочване на субсидиите към съответните сектори и представяне на списък на интервенциите по сектори.
 
- Обяснение кои интервенции ще допринесат за осигуряването на съгласуван и интегриран подход за управление на риска.
 
В) Описание на елементите, общи за няколко интервенции. В тази точка например ще се представят плановете за постигане на конкретни цели за околната среда и климата.
 
Г) Описание на мерките за директни плащания, отраслови мерки и мерки за развитие на селските райони, посочени в стратегията. Тази част ще трябва да включва описание на проекта на интервенцията и нейните условия за допустимост, планираните годишни резултати от интервенцията, планираната единична сума на помощта за година и нейното обосноваване, а също и финансовата стойност на интервенцията за годината.
 
Държавите членки ще трябва също да покажат дали интервенцията няма да наруши Споразумението на Световната търговска организация (СТО) за селското стопанство и дали трябва да премине през оценка за допустимост на държавна помощ.
 
 
Д) Целеви и финансови планове. Те трябва да се основават на отпуснатите годишни финансови средства за интервенция, както и на трансферите между стълбовете на ОСП. Трябва да доказват, че са спазени всички изисквания за минимални разходи, определени в регламента.
 
Е) Описание на системата за управление и координация. Най-важният елемент тук е информацията за системата за контрол и санкциите, включително интегрираната система за администриране и контрол и системата за контрол и санкции за условност. Трябва да бъде описана също Структурата за мониторинг и отчет.
 
Ж) Описание на елементите, които осигуряват модернизация на ОСП. Това обхваща две конкретни задължения. Едното е представяне на начина, по който стратегическият план ще допринесе за насърчаването и споделянето на знанията, иновациите и цифровизацията. Второто е описание на стратегията за развитие на цифровите технологии в селското стопанство и селските райони, както и за използването на тези технологии за подобряване на ефективността на интервенциите на стратегическия план на ОСП.
 
З) Описание на елементите, свързани с опростяването и намаляването на административната тежест за крайните получатели на подпомагането.
 
Всеки стратегически план по ОСП ще трябва да съдържа пет приложения.
 
Приложение I е за предварителна оценка и стратегическа екологична оценка (СЕО). Приложение II е за SWOT анализа (анализ, която отчита плюсовете, минусите, възможностите и опасностите, които биха произтекли от едно решение – бел. ред.). Приложение III е за проведените консултации с партньорите. Приложение IV е конкретно за субсидиите за културата памук. Приложение V е за допълнителното национално финансиране, което ще бъде предоставено в рамките на стратегическия план на ОСП.
 
Процедура за одобряване
 
От държавите членки се изисква да представят своите стратегически планове не по-късно от 1 януари 2020 г. Засега не е ясно дали тази дата подлежи на по-нататъшно договаряне. 
 
ЕК ще оценява предложените стратегически планове на ОСП въз основа на тяхната пълнота, съгласуваност и съответствие с общите принципи на правото на ЕС и регламента за ОСП.
 
Комисията ще може да отправя забележки към държавата членка в срок от 3 месеца след получаването на плана, а страната е длъжна да предостави поисканата допълнителна информация и ако е необходимо, да преразгледа предложения план. Одобрението не трябва да отнема повече от 8 месеца след представянето на план. Предвидена е възможност за частично одобрение на елементи от плана. Държавите членки ще имат право да променят плановете си на всеки етап, като спазват определената процедура.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg