Земеделските стопани подлежат на административни проверки. Те включват всички видове проверки за избираемост на кандидата и допустимост на стопанството - кръстосаните проверки, които се извършват автоматично от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), както и вътрешни проверки в отделното заявление. Накрая системата проверява всички подадени заявления за плащане. 
 
 
Съществуват обаче и моменти, при които се установява, че има площи, заявени от повече от един земеделски стопанин. В този случай Разплащателна агенция (РА) изпраща на кандидатите уведомителни писма за установените застъпвания. 
 
Читатели на Фермер.БГ са получили информация, че Държавен фонд земеделие (ДФЗ) вече няма да изпраща уведомителни писма за застъпване и в този случай е необходимо земеделците да ги изтеглят от индивидуалната справка, и да ги предоставят на институцията до 20 дни, след обаждането от страна на фонда. Вярно ли е това? 
 
Ето каква е процедурата и какво трябва да направите. 
 
Първо ДФЗ-РА изпраща уведомителните писма до Областните дирекции. Оттам земеделските производители трябва да отидат и да си ги вземат. Разбира се, стопаните могат да направят справка в системата за индивидуална справка и съответно тези, които имат застъпвания, е необходимо да отидат до Областната дирекция по местонахождение и да си получат уведомителното писмо. При отиване до дирекцията, те могат да занесат и своите документи за доказване на правните основания за ползване, но така или иначе стъпката фермер – областна дирекция остава.
 
Ето какво е записано и в сайта на ДФЗ:
 
„Когато кандидатът се яви в регламентирания срок (до 20 работни дни – бел. ред), той попълва „Декларация за изясняване на принадлежността на площи, заявени от повече от един земеделски стопанин” и прилага документите, доказващи правото на ползване на застъпените площи. 
 
Когато никой от кандидатите не е предоставил документи, доказващи правото на ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция след прилагане на процедурата по чл. 18 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания отказва изплащането на субсидии за застъпената площ на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009. 
 
Когато само един от кандидатите е предоставил документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на субсидия на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване.
 
За останалите застъпени площи Разплащателната агенция, след прилагане на процедурата по чл. 18, ал. 1 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, отказва изплащане на субсидия на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 58 от Регламент № 1122/2009“.