Какви правила предвижда Брюксел за директните плащания през финансовите 2020 и 2021 г.? Окончателният текст на регламента, касаещ правилата, беше одобрен от експертите в Специалния комитет по земеделие. 
 
 
Двата регламента касаещи директните плащания и Програмата за развитие на селските райони, които претърпяха корекции, по отношение на 2019 и 2020 г., са Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013
 
Тъй като този проект на регламент трябва да бъде приет до месец март 2019 г., от съществено значение е да се постигне бързо споразумение на първо четене с Европейския парламент, съобщиха ОДЗ-Кюстендил.
 
Целта на предложението е да се гарантира сигурност и приемственост при отпускане на подпомагане на европейските земеделски стопани през 2019 г. и 2020 г. Това, според специалния комитет ще се постигне, чрез адаптиране на двата законодателни акта. В областта на директните плащания предложението засяга разпоредбата за гъвкавост между стълбовете през 2020 г. и прехвърляне на резултата от намаленията от директните плащания към ПРСР.
 
Липсата на гъвкавост между стълбовете през календарната 2020 г. (финансовата 2021 г.) би довела до тежки финансови проблеми за земеделските стопани в някои държави членки.
 
Одобреният окончателен компромисен текст позволява на държавите членки да променят графика за намаляване на плащанията в райони, които са получили подкрепа за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през предходния програмен период, но които през настоящия период вече не се класифицират като области, обект на природни ограничения, различни от планинските райони. Корекциите предвиждат възможност за използване на техническата помощ от ЕЗФРСР в подготовката за прилагането на бъдещата ОСП. 
 
По време на събитието стана ясно, че ЕП е готов да приеме предложението, ако Съветът няма забележки.