Минималният месечен размер на осигурителния доход на регистрираните земеделски стопани за 2018 г. е 400 лв., а максималният – 3000 лв. Ако тези стопани упражняват и друга дейност и се самоосигуряват, те плащат осигуровки върху 510 лв. осигурителен доход. 
 
 
Важно е да се отбележи, че земеделските производители трябва да са регистрирани съгласно Наредба 3 от 29 януари 1999 г. За целта те ежегодно трябва да заверяват регистрационната си карта в ОД „Земеделие”, в противен случай губят правата си през следващата стопанска година. 
 
Всички изисквания и необходими действия относно задължителните осигуровки на земеделските стопани бяха разяснени в Добрич от експерти на НАП. Ето и конкретни примери: При минимален месечен осигурителен доход от 400 лв. родените след 1 януари 1960 г. плащат 14,8% за пенсионен фонд.
 
Ако към пенсията се добив и фонд за общо заболяване и майчинство, така процентът става 18,3, т.е. общо 73,20 лв. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е в размер от 5%, а здравното осигуряване – 8%. Така общо 31,3 % от 400 лв. осигуровки трябва да внесат авансово регистрираните стопани.  
 
Фермерите не плащат осигуровки върху средствата от субсидии, държавни помощи и други подпомагания от европейски фондове и от държавния бюджет, тъй като те не се вземат предвид при определяне на годишния осигурителен доход. Тези помощи не са възнаграждение за положен труд, а са дадени за изпълнение на определени национални мерки или на Общата селскостопанска политика на ЕС.
 
Осигурителните вноски се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
Какви декларации подават регистрираните земеделски стопани? Ако са физически лица, то те попълват веднъж годишно данъчна декларация за облагане на доходите и декларация образец 6 за дължими вноски  и данъци. Всеки месец стопаните трябва да подават декларация образец 1 с данни за осигуреното лице.
 
При нужда самоосигуряващите се лица подават декларация образец 5 за авансови вноски. И още – три пъти годишно земеделците трябва да пускат декларация по чл. 55 и по чл. 201 за дължимите данъци.
Ако фермерите са юридически лица, то те подават веднъж в годината данъчна декларация и три пъти в годината изискваните декларации по чл.55 и чл. 201.