Как да подготвят проект и какви са изискванията по мярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства” – отговори на тези въпроси ще получат земеделските стопани по време на изнесени приемни в Добричка област, които организира териториалният офис на Службата за съвети в земеделието. Първите срещи ще се проведат в селата Бранище и Славеево на 3 юли. На 9 и 10 юли разяснителната кампания продължава в общините Крушари и Добричка, а на 16 и 23 юли – в населените места на община Балчик.

Фонд Земеделие актуализира важни срокове за стопаните

 

Тези земеделски стопани, които нямат възможност да посетят изнесените приемни, ще могат да получат информация по време на съвместен семинара на НССЗ и ОД „Земеделие”, който ще се проведе в областна управа в Добрич на 11 юли от 10 ч.


„Целта на изнесените срещи е да сме по-близо до потенциалните бенефициенти и да дадем по-точна информация какво се изисква от тях при подготовката на проектните предложения по стартиралата вече подмярка 6.3”, съобщи Маринела Георгиева, ръководител на офиса на НССЗ в Добрич. Тя уточни, че експертите на Службата ще подпомогнат безплатно земеделските стопани при изготвянето на проектите. Приемът на документи официално стартира преди броени дни – на 28 юни. Общият бюджет на подмярката възлиза на 22 млн.евро.


На изнесените приемни в Добричка област ще се акцентира върху най-важните въпроси, които интересуват всички производители - изискванията към кандидатите, допустимите дейности и разходи, финансовите параметри и редът за подаване на проектните предложения. 


Финансовата помощ е 15 000 евро и ще се изплаща на два транша.

Подмярката е насочена към малките стопанства, които имат стандартен производствен обем между 2 000 и 7999 евро. Бенефициентите ще получат разяснение какво представлява едно малко стопанство и как се изчислява стандартният производствен обем за различните селскостопански култури и животни.

Важно е да знаят, че трябва да имат сключени дългосрочни договори за земята поне за 2000 евро СПО. Допустими кандидати по подмярка 6.3 са физически лица, еднолични търговци и дружества с ограничена отговорност, кооперации, т.е. всички, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.  Те трябва да докажат доход поне 33% от земеделска дейност. 


Подмярката дава възможност всички малки земеделски стопани да бъдат финансово подпомогнати като насърчава увеличаването на производствения обем, стимулира модернизирането им и е свързана с опазване на околната среда и ефективното земеделско производство.


Предимство и повече точки в предварителния ранкинг ще имат стопанства с проекти, разработени в приоритетните сектори като плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и животни.