Възлагане на нови кадастрална карта и регистри, по-добро качество на услугите и развитие на информационната система са приоритет в приетата от Министерски съвет Програма по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2020 г.

Предстои таен търг за земеделска земя в Шабла

До края на 2019 г. са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за 101 787 кв. км, които са малко над 91 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,057 млн. недвижими имота, стана ясно от Отчета за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър. 

С одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри са всички населени места от 38 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 131 общински центъра, 837 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите.

През 2020 г. продължават дейностите по обявените в края на октомври 2019 г. процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на кадастрална карта и регистри (КККР).

Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър, обслужваща дейността на службите по вписванията и адаптирането й към промените в нормативната уредба.

Ще продължи въвеждането на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

В подсистемата „Имотен регистър” на Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията.

Ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за прекия достъп до обмена на данните между тях и други специализирани информационни системи“, обясняват от регионалното министерство.

Изготвен е и проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието.