Министерството на земеделието и храните изготви проект на наредбата по мярка Биологично земеделие от ПРСР 2014-2020

 

Чрез мярката се подпомагат направления, които допринасят за постигане на следните цели:
1. подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите;
2. предотвратяване на почвената ерозия и борба с климатичните промени;
3. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в селските райони чрез прилагане на методите на биологичното производство.

 

Подпомагането по тази наредбата се предоставя за следните подмерки:
1. по подмярка „Плащания за преминаване към практики и методи за биологично земеделие “ за следните направления:
а) биологично растениевъдство за периода на преход с годишно плащане на хектар (ха):
аа) полски култури, включително фуражни - 284 евро/ха;
бб) постоянно затревени площи – 128 евро/ха;

вв) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 736 евро/ха;

гг) ароматни и медицински растения – 515 евро/ха;
дд) зеленчукови култури – 575 евро/ха.
б) биологично пчеларство за периода на преход с годишно плащане на пчелно семейство - 35 евро/пчелно семейство.
в) биологично животновъдство за периода на преход с годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) на ха:
аа) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха;
бб) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 160 евро/ха.;
вв) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) - 122 евро/ха.

 

По подмярка „Плащания за поддържане на практики и методи за биологично земеделие“ за следните направления:
а) биологично растениевъдство с годишно плащане на хектар (ха):
аа) полски култури, включително фуражни - 168 евро/ха;
бб) постоянно затревени площи – 112 евро/ха;
вв) трайни насаждения, овощни култури, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха;
гг) ароматни и медицински растения – 405 евро/ха;
дд) зеленчукови култури – 399 евро/ха.
б) биологично пчеларство с годишно плащане на пчелно семейство - 25 евро/пчелно семейство.
в) биологично животновъдство с годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) на ха:
аа) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
бб) едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо - 63 евро/ха.;
вв) дребни преживни животни (овце кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо) - 90 евро/ха.
(2) Годишното плащане по направление биологично животновъдство за периода на преход и направление биологично животновъдство се изчислява при спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха. Когато броят на ЖЕ е по-малък от размера на площта в ха, се предоставя плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!