В периода от 1 май до 10 юни са предвидени плащанията по отделните направления на мярка 11 „Биологично земеделие“ за Кампания 2022. Така е записано в индикативния график за директните плащания на ДФЗ, откъдето уточняват, че оторизациите ще бъдат извършени, едва след като са направени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Междувременно Министерството на земеделието публикува проект на заповед за утвърждаване на Методика по мярка 11 „Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), която ще се прилага за заявления по мярка 11, подадени през Кампания 2022. Документът е подложен на обществено обсъждане до 24 април.

В проекта е предвидено с колко се намаляват плащанията за биологично земеделие, ако поелият многогодишен ангажимент земеделски стопанин не спази изискванията относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

При вземане на решение относно размера на отказ или оттегляне на подпомагането Фондът ще отчита тежестта, степента, продължителността и системността на неспазването във връзка с условията за подпомагане.

Ред №

Неспазвания на изисквания за управление за дейност/направление

Степен на неспазване/процент на намаление/

Направление „Биологично растениевъдство“

1.

Установени парцели, които не се контролират от контролиращото лице

100% за парцел

2.

Неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848) на целия блок на земеделското стопанство.

100% за направлението

Направление „Биологично пчеларство“

3.

При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

100% за направлението

4.

В периода на изпълнение на дейността, подпомаганото лице не отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологично производство.

100% за направлението

5.

Използват антибиотици.

100% за направлението

Дейност „Биологично животновъдство“

6.

При неспазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848.

100% за направлението

7.

В периода на изпълнение на дейността, подпомаганото лице не отглежда в стопанството си всички животни от заявения за подпомагане вид по метода на биологично производство.

100% за направлението