В четвъртък – 4 април в град Севлиево ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 
 
 
Темата на срещата, на която са поканени земеделски производители, е“ „Задължения на земеделските стопани за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и задължения при трудови правоотношения”.
 
На срещата Ирина Тодорова, дирекция на „Инспекция по труда“ - Габрово ще разясни на присъстващите земеделски стопани оценката на риска в земеделските стопанства. Бойка Трифонова от същото звено на инспекцията по труда ще говори за спазването на изискванията на нормативната база при наемане на работници в стопанствата.
 
Експерти от  Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по подмярка  4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от  Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.).   
 
Семинарът ще се проведе в град Севлиево, обл. Габрово, пл. „Свобода“ № 1, Община Севлиево - зала № 300.