Асоциация на българските села настоява Разплащателна агенция да даде бърз и ясен отговор на въпроса:
 
На коя дата ще започнат плащанията по одобрените проекти, с подписани договори към тях по мярката “Млад фермер” от Програмата за развитие на селските райони, както и по мярка 121 от ПРСР – “Модернизация на земеделските стопанства”.
 
Мярката “Млад фермер”, която е част от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. стартира на 17 април 2008 г., след дълго отлагане. До края на миналата година са подадени над 2000 проекта на млади фермери, искащи да се занимават със земеделие. Надеждата на всички млади хора на възраст от 18 до 40 години, които подадоха проекти по тази програма беше, че този път ще се работи по европейски, а ясните срокове, които са разписани в Наредба №9 от 03.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ по мярка “Създаване на стопанства на млади фермери” ще бъдат спазвани, а именно разглеждане и одобрение на проектите в рамките на 3 месеца. Уви това не се случи, а забавянето в разглеждането на проектите е повече от тревожно. Членове на АБС заявиха, че в момента се разглеждат проекти подадени през юни 2008 г.
 
Според редица фермери процедурата по кандидатстване не е облекчена, както се твърди от МЗХ, а масово служители от регионалните служби за съвети в земеделието са крайно неподготвени, както да консултират фермерите, така и да им изготвят самите проекти, за чието изготвяне самата НССЗ получава европейска субсидия.
 
В момента много от подадените проекти са одобрени, но по тях няма сключени договори, за да се пристъпи към отпускане на субсидиите. Така законовия тримесечен срок допълнително се удължава и утежнява положението на кандидатстващите. Някои от младите фермери са на етап проверка на земята, върху която ще се реализира проекта, но забавянето е толкова голямо, че културите, които фермерите са заявили, че отглеждат на тези полета вече са прибрани и не могат да защитят проекта си. На лице са редица случаи, в които такива полета се отбелязват от проверяващите като необработваеми и тези проекти биват с лека ръка отказвани.
 
Най-трудно е положението за младите фермери, които са подписали договори с Разплащателната агенция и чакат субсидията. Все още няма нито едно плащане по тези проекти. Междувременно според разписаните договори, младите фермери нямат право да работят на повече от 4 часов работен ден и повечето от тях напускат работа, за да спазят тази клауза в договора.

 
Забавянето на цялата процедура води до няколко негативни последици:
 
-   Обезкуражава кандидатствалите, които имат пред себе си важна задача – да реализират успешно проекта.
-    Поставя под риск сключените вече от фермерите предварителни договори, след подписването на договорите  с ДФ “Земеделие”, за закупуване на техника и посадъчен материал. В доста от случаите те търпят и неустойки по тях.
-    Обрича напусналите работа фермери, на период на пълна липса от финансови средства, в който единственото което им остава е да чакат субсидирането, за да започнат реализиране на проекта.
-     Всички онези млади хора в селата, които искат тепърва да кандидатстват биват демотивирани, заради лошите практики до момента с проектите по ПРСР
 
Към момента над 2 000 млади фермера са оставени в пълно невидение относно подадените от тях проекти. От ДФ “Земеделие” им се отговаря, че пари всеки момент ще има, но не се уточнява кога реално ще започнат плащанията по договорите. В същото време родните фермери продължават да затъват в задължения към банки и доставчици на земеделска техника, семена, торове и препарати.