Въпросникът, който ще се използва при преброяването на земеделските стопанства тази година, вече е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). От аграрното ведомство уточниха за Агри.БГ, че за да се получи достъп за онлайн попълване на анкетната карта, предварително се попълва заявка за регистрация на този уеб адрес. След попълване на заявката ще се получи съобщение на посочения от респондента имейл адрес.

Земеделските стопанства се броят наесен с песен

Анкетирането на земеделските стопанства в България ще започне на 1 септември и ще  приключи на 18 декември 2020 г. От 1 до 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва онлайн, по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник в информационната система за агростатистика (ИСАС)

„Процедурата за онлайн попълване на анкетната карта е лесенa. Ще бъдат въведени допълнителни указания и на респондентите ще бъде на разположение ръководство за въвеждане на данните. Стопаните трябва да предоставят информация за дейността на собственото си стопанство“, уточняват от пресслужбата на ведомството.

От земеделските стопани няма да се изискват документи за доказване на предоставените сведения. Ще бъдат ползвани и данни, налични в административните регистри. 

От 19 септември до 18 декември 2020 г. данните ще се събират от анкетьори, чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство. 

Ще бъдат анкетирани всички стопанства, които до 18 септември не са попълнили онлайн анкетната си карта.

Предоставяме ви част от информацията, която се изисква в статичтическия въпросник за преброяването. Той включва 40 въпроса с подточки, разпределени в 8 раздела и обхващащи цялата палитра на селскостопанската дейност – от отглеждане на традиционните култури и животни у нас до производство на ракита, камъш, култивирани трюфели и ред други.

Подробна базисна информация

В базисната информация за включени въпроси за администрадивни и географски данни за идентификация на стопанството, земеделска активност, юридически статут и дали стопанството води счетоводство

Следват въпроси за площите и как те се използват – собствена земя, аренда или друг начин на ползване е (безвъзмездно, съвместна обработка и др.) Изисква се информация и за местоположението на основната сграда (с най-голяма икономическа стойност), за какво се използва, колко животни и как се отглеждат и др.

Биологично производство

В раздела за Растениевъдство и в този за Животновъдство има поредица от въпроси за биологично производство:

  • Прилага ли стопанството методи за биологично производство в растениевъдството?
  • Каква част от ИЗП на стопанството е в период на преход или е преминала периода на преход за биологично земеделие
  • Колко от животните се отглеждат в система на контрол за биологично производство - сертифицирани и/или в период на преход към 31.08.2020 г.? 

Въпроси и за поливането

Каква е максималната използвана земеделска площ на открито, която може да бъде поливана чрез наличните инсталации и водоизточници? (Площите на семейните градини и на оранжериите не се включват.) Това е един от въпросите, посветени на напояването.

Управление на оборския тор

Във впросника е включен специален раздел „Управление на оборски тор“, където се пита:

  • Стопанството използвало ли е съоръжения за складиране на оборски тор в периода от 01.09.2019 до 31.08.2020 г.? 

(Ако отговорът е ДА, моля посочете каква част от оборския тор (%) можете да съхранявате в съответния вид съоръжение и капацитет на съоръжението в месеци.)

  • Посочете използвани техники на торене с оборски тор в стопанството.
  • Посочете използвана земеделска площ на стопанството, третирана с продукти за растителна защита през стопанската 2019/2020 г: 

Земеделска техника, застраховки и иновации

Цял раздел с въпроси е посветен на техниката и модернизацията на стопанствата. На финала ви питат: „Развивате ли други дейности, които са пряко свързани със стопанството и от които получавате доходи?“, както и няколко въпроса за използваната работна ръка.

Ако сте се от т.нар. стопанства на домакинства – физически лица, ще ви попитат: „Преработва ли Вашето домакинство произведена в стопанството продукция в продукти, предназначени за собствено потребление?“.

"В ситуацията на пандемична обстановка за предпазване от коронавируса ще се спазват всички мерки, разпоредени от здравното министерство. При контактите си със земеделските стопани анкетьорите, контрольорите и експертите ще бъдат с маски, ще им бъдат осигурени дезинфектанти. По време на обученията на участниците в преброяването ще бъде обърнато специално внимание на тези мерки", уверяват организаторите.

Важно пояснение е, че  в инфектираните с Африканска чума по свинете зони посещенията в земеделски стопанства ще се извършват при спазване на необходимите мерки за биосигурност. По време на тях няма да се влиза в животновъдните обекти

Анкетьорите ще имат възможност да се свържат предварително по телефона и да си уговорят среща в удобно за вас време. Те ще оставят известие за посещение, ако срещата не се е провела, за насрочване на ново посещение. Припомняме, че преброяването е задължително за всички земеделски стопани.