От първи септември започва задължителното Преброяване на земеделските стопанства, което е най-голямото статистическо изследване в селското стопанство. То се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) във всички страни членки на Европейския съюз (ЕС).

Стопани, съобщете, ако площите ви са опожарени

Преброяването на българските фермери е ангажимент на Министерството на земеделието и областните и общинските му структури, както и други ведомства, организации и органи на местното управление. Агри.БГ ви припомня някои ключови елементи, които трябва да знаете.

Кога и как ще се проведе статистическото изследване?

Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1 септември и приключва на 18 декември 2020 гДо 18 септември се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на онлайн приложение и попълване на електронен въпросник. 

В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство“, уточняват от ведомството.

Какви данни ще бъдат събирани от земеделските стопани?

Статистическото изследване ще включва информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя и  отглежданите селскостопански животни. И още: каква част от производството е биологично,  какъв е сградният фонд за животните, управлението на оборския тор.

Ще се събират данни и за работната сила, броя на хората, които работят в стопанствата, тяхната възраст и пол, нивото на обучение на ръководителите.

Преброяването е задължително за всички земеделски стопанства

Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. участието на земеделските стопанства, които отговарят поне на един от критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 5, е задължително. 

Кога данните ще бъдат достъпни за обществеността?

Планът е предварителните данни да бъдат качени на страницата на земеделското министерство до края на 2021 г. Евростат ще започне да публикува резултати за ЕС през втората половина на 2022 г.

Каква част от данните ще бъдат публични?

От земеделското министерство уверяват, че при провеждането на процедурата ще се спазват всички нормативни изисквания за сигурност и защита на данните. Събраните индивидуални такива ще бъдат поверителни. Информацията ще бъде обработвана и използвана само за статистически цели и публикувани в обобщен вид.

Каква е целта на преброяването?

Целта е да се актуализират данните за българското земеделие. Резултатите от общоевропейското преброяване в селскостопанския сектор ще бъдат използвани от общественост, изследователи, земеделски стопани и политици, за да разберат по-добре състоянието на селскостопанския сектор и влиянието му върху околната среда, както и да се очертаят по-ясно нуждите му.

Данните ще помогнат да се отговори на въпроси, които са важни за рамковите политики, като например: „Кой ще се занимава със земеделие за в бъдеще с толкова малко стопани на възраст под 40 години? Колко жени се занимават със земеделие? Изчезват ли семейните стопанства? Селското стопанство доминира ли се от големия бизнес? Има ли растеж в биологичното земеделие?"

Голямото аграрно проучване ще обхване всички земеделски стопанства и приносът на всяко стопанство е много важен за бъдещите европейски политики в областта на селското стопанство. По предварителни данни в ЕС ще бъдат събрани данни за най-много 10,5 млн. стопанства.