Групи на производители ще могат да кандидатстват с проекти за пътища и подобряване на инфраструктурата по новата Програма за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020, съобщава Асоциацията на българските села.

В сравнение с досегашната селска програма, освен Общини, в новата ПРСР, и юридически лица - търговски дружества ще са бенефициенти за инфраструктурни проекти по новата Програма за развитие на селските райони. С проекти за пътища и подобряване на инфраструктурата ще могат да кандидатстват и Групи на производители, Сдружения за напояване и Държавни предприятия.
 
Подмярка 4.3 Инвестиции в инфраструктура - ПРСР 2014-2020
 
Предназначение на финансирането по подмярката:
• Инвестиции, свързани с осигуряване надежден достъп до земеделски и горски имоти, като: изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки, включително прилежащите им пътни съоръжения, като водостоци, мостове, бродове, укрепителни съоръжения и системи за предупреждение.
• Инвестиции, свързани с комасация на земята, включително нови земеустройствени планове, осигуряващи надежден достъп и прилагане на нови земеделски и хидромелиоративни практики.
• Инвестиции, осигуряващи ефективно, рационално и екологосъобразно управление на наличните водни ресурси.
• Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за напояване.
• Изграждане на нова и/или реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура за отводняване, включително отводнително-напоителни системи. В случай на подпомагане на дейности за инфраструктура за напояване на нови и съществуващи площи, следва да се спазват стриктно изискванията, посочени в чл. 46 на Регламент (ЕС) № 1305/2013
 
 
Допустими разходи:
• Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг.
• Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер, до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг.
• Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.
• Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!