Сериозен интерес проявиха добруджанци към предстоящата подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони, която предстои да бъде отворена през май. Това стана по време на поредицата от изнесени приемни в общините Тервел, Ген.Тошево и Каварна, организирани от Областния информационен център – Добрич и Службата за съвети в земеделието (НССЗ) и проведени през месец март.
 
 
Приемните бяха посетени от над 30 земеделски производители, представители на бизнеса, пчелари и граждани, които се интересуваха от изискванията към кандидатите, допустимите дейности и разходи, финансовите параметри и редът за подаване на проектни предложение по подмярката. 
 
Финансовата помощ за одобрените проектни предложения е 15 000 евро. Подмярката е насочена към малките стопанства, които имат стандартен производствен обем между 2 000 и 7999 евро. На изнесените приемни беше разяснено какво представлява едно малко стопанство и как се изчислява стандартният производствен обем за различните селскостопански култури и животни. Бенефициентите трябва да имат сключени дългосрочни договори за земята поне за 2000 евро СПО. Допустими кандидати по подмярка 6.3 са тези стопани, които докажат доход поне 33% от земеделска дейност. 
 
снимка: автора
 
Подмярката дава възможност всички малки земеделски стопани да бъдат финансово подпомогнати като насърчава увеличаването на производствения обем, стимулира модернизирането им и е свързана с опазване на околната среда и ефективното земеделско производство.
 
Проектите на желаещите да кандидатстват по подмярка 6.3 се изработват безплатно от експертите от Териториалния офис на Националната служба за съвети в земеделието и се подават чрез ИСУН. Предимство и повече точки в предварителния ранкинг ще имат стопанства с проекти, разработени в приоритетните сектори като плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и животни.