Намаляването на административната тежест за земеделските производители се регламентира от приетия от НС Административно-процесуален кодекс (АПК). Чрез въвеждането на задължение да се прилага комплексно административно обслужване ще бъдат спестени разходи на държавата, време и средства на бизнеса“, коментира приемането на АПК от НС зам. министър-председателят Даниела Бобева.

 

Кодексът дефинира понятието комплексно административно обслужване. При него ще се подава само едно заявление, с което се изисква предоставяне на определена услуга. Всички административни органи, в това число органите на съдебна власт и общините, се задължават да осигурят и обменят необходимата информация и да извършат услугата, изискана в заявлението. Този начин на обслужване става задължителен след 1 януари 2015 г.

 

„С приемането на АПК на практика служебното събиране на информация и документи ще стане задължение на администрациите и ефектът за всички ще е огромен“, убедена е г-жа Бобева. 3-дневен е срокът, в който една администрация е длъжна да предостави по служебен път информация, необходима на друга администрация за предоставяне на услуга на гражданин или бизнесмен. Създава се възможност, когато искането се отнася до комплексното административно обслужване, заявяването на услугата да става пред всеки административен орган, който е част от системата.

 

Заявлението за комплексна услуга ще може да се подава в най-близкия до гражданина или до представителя на фирмата административен орган. До 1 януари 2015 г. администрациите трябва ускорено да осигурят автоматизиран обмен на данни. Предстои внедряването на електронни административни услуги в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Стъпка към въвеждането на електронно управление е изграждане на широколентов достъп в отдалечените, слабо населени и селски райони.

 

Осигурено е безвъзмездно финансиране за над 39 млн. лв. по линия на ОП „Регионално развитие“ за изграждане на високоскоростен широколентов достъп от следващо поколение в 29 общински центъра и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени селски райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!