Измененията в Стратегическия план, които могат да се приложат от следващата година и за Кампания 2024 бяха представени в сряда на депутатите от Комисията по земеделие. Най-големите промени и най-много становища от аграрното министерство са получили са във връзка с прилагането на екосхемите.

„В кампанията за подпомагане 2023 най-голям интерес се наблюдава в двете схеми за намаляване и използване на пестициди, където има заявени 460% повече спрямо планираните площи. Следва схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал с 282%“, съобщи Аделина Стоянова, директор на Дирекция „Директни плащания“ в Министерството на земеделието. 

От аграрното министерство търсят причините за този огромен интерес към първите две екосхеми и почти нулев към други. 

Това може да се дължи и на условията за допустимост, които не са достатъчно добре приети от фермерите, тъй като това са доброволни интервенции за изпълнение. Недостатъчният размер на компенсаторната ставка, която не може да компенсира разходите за производството и други причини, свързани с прилагането на практики, различни от тези, които сме предложили в рамките на тези екосхеми“, каза още Стоянова.

Малък интерес има към интервенцията за биологично разнообразие и екологична инфраструктура, т.нар. ландшафни елементи като там има заявени не повече от 12% от предварително планираните площи.

Най-нисък интерес има към екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – това е подпомагането за обработваеми земи с площи, от които не се събира реколта. 

По интервенцията за биологично земеделие при стопански животни (Еко-БЖ) интересът е около 65% заявени площи спрямо планираните, обясни Стоянова.

Тя обясни, че нисък процент на заявяване има и при екосхемата за трайни насаждения.

Заради промените в екосхемите, ще се преразпредели и бюджета по някои от тях. Това ще стане от интервенции с по-слаб интерес към такива с по-голям, а също и  от такива, които не водят директно за подпомагане за производство към схеми, които имат пряко въздействие върху производството. каза Стоянова пред депутатите. 

Общият бюджет за екосхемите до края на периода 2024-2027 година е 825 млн. евро, той представлява 25% от бюджета на директните плащания и този процент ще се спазва и в бъдеще.

За 2023-та година бюджетът е разпределен в 8 екосхеми е 203.596 млн. евро. 

Последователното разглеждане на екосхемите показа, че в тази за биологичното земеделие – селскостопански животни са прецизирани няколко текстове, като е посочено изрично гъстотата на животинските единици – от 0,15 животински единици до 1 животинска единица на хектар.

Запазва се подпомагането за говеда, биволи, овце, кози, свине за пасищно отглеждане, като има се предвид Източнобалканската свиня. Преразгледан е размерът на компенсаторните плащания, като 516,35 евро е максималната ставка.

В екосхемата за поддържане и подобряване на биологично разнообразие и екологична инфраструктура бюджетът е съществено намален с малко над 120 млн. евро. В периода до 2027 г. финансирането остава малко над 17 млн. евро.

Запазено е обаче разпределението на ставките, които са според начина на ползване на земеделските земи. 

По екосхемата за запазване на почвения потенциал и насърчаване на зеленото торене по предложение на земеделския сектор е направено разграничаване между междинни и покривни култури.

Разширен е списъкът на органичните подобрители на почвата, които биха могли да бъдат използвани. За целите на тази интервенция са добавени органо-минералните торове и е дефинирано искане към външния изпълнител за изчисляване на различна ставка при използването на обработен оборски тор, понеже прилагането на тази практика изисква доста повече усилия от стопаните. 

Бюджетът е увеличен с малко над 50 млн. евро и така общият бюджет става малко над 166 млн. евро. Запазва се максималната ставка по интервенцията, като в случай на по-голям брой допустими за подпомагане площи, ставката ще бъде редуцирана, обясни Стоянова.

В екосхемата за намаляване използването на пестициди е направена модификация на практиките, допустими за подпомагане.

Водещото е неприлагане на препарати от първа професионална категория, което е задължително изискване за прилагането на две практики, които са алтернативни.

В рамките на тази интервенция за трайните насаждения е определен нов размер на подпомагането – 164,41 евро, защото препаратите, които се използват при обработката им са със значително по-високи цени. Увеличението на бюджета е с малко над 204 млн. евро. 

По екосхемата за екологично поддържане на трайните насаждения има регистриран много нисък интерес, понеже практиката, предложена по интервенцията, не е универсална за всички трайни насаждения.

Затова в промените се предлагат алтернативно 3 практики – за междуредови култури, мулчиране в междуредията и поддържане на междуредията с естествена растителност. 

Третата практика се доближава максимално до това, което са прилагали земеделските стопани досега по мерките по агроекология. Преизчислена е нова компесаторна ставка в размер на 168,93 евро, като бюджетът по интервенцията до 2027 г. е малко над 14 млн. евро. 

По екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми е запазен размерът на заявените площи през 2023 г. от активни земеделски стопани, които са малко – около 2500 ха, като това са площи заявени от земеделски стопани. Бюджетът докрая на периода е 1 720 000 евро. От тази интервенция се вземат около 24 млн. евро. 

По екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури има малко под 90 процента заявени площи от планираните. По препоръка на депутатите са добавени като допустими трайни насаждения. Бюджетът за 2024-2027 г. е малко над 176 млн. евро, като максималните ставки се запазват, с изключение на стопанствата под 10 ха и от 10 до 30 ха, тъй като там са преобладаващите стопанства с трайни насаждения, които биха могли да се включат. 

По екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи е регистриран много малък интерес през 2023 г. Като основна причина фермерите са изтъкнали ниската компесаторна ставка спрямо усилията, които трябва да положат за изпълнението на изискванията по екосхемата.

Затова размерът на ставката е увеличен до 123,86 евро/ха при запазване на гъстотата на животинската единица от 0.3 до 1 на хектар и изискването на 60 дневен период на пашуване на тези животни в рамките на постоянно затревените площи. Бюджетът също е преразгледан и сега е малко над 70 млн. евро.  

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg