Проект по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция-България има за цел да създаде система за управление на околната среда (СУОС) при производствената дейност на малки и средни предприятия, управлявани от млади хора, пише Марица.

Министърът: Екоплощите да са не повече от 5%

Той ще бъде приложен пилотно в няколко подбрани ферми от пограничните райони с Гърция, за да се установи неговата ефективност и да се отстранят евентуални слабости.

Проектът „Подобряване на управлението на околната среда от малки и средни предприятия, ръководени от младежи“ ще разработи интернет базирана платформа, чрез която собственици на стопанства и преработвателни предприятия ще могат да контролират въздействието на дейността си върху околната среда.

Управителите на ферми и предприятия ще могат бързо да определят потенциалните неблагоприятни ефекти от някои свои стопански дейности, ще разберат какви мерки да вземат и как да контролират тяхното изпълнение.

Целевите групи на системата са растениевъдни и животновъдни стопанства, както и преработватели на земеделска продукция – мандри, кланици и др. 

Ще се обърне особено внимание на запазването на биологичното разнообразие в европейската мрежа НАТУРА 2000. Успоредно с това ще се изградят центрове за знание по е-СУОС във всеки партньор на проекта. Ще се популяризират и обменят добри практики, приложими на територията на крайграничния район, а също така и в съседните райони.

Ще се проведат обучителни семинари, в които ще участват над 500 младежи от крайграничния район на България и Гърция.

Проектът EnvironmentYou започна през юни 2019 г. и ще се изпълнява за период от две години. Водещ партньор е Гръцкият национален младежки съвет (HNYC). В проекта участват още две неправителствени организации от южната ни съседка, три организации от България – Младежки форум 21 век, Регионален център за професионално образование и обучение към ТПП – Благоевград, Сдружение за регионално социално и икономическо развитие (СРСИР) и Аграрен университет – Пловдив.