Европейската комисия е готова с предложението за директива във връзка с нелоялните търговски практики (НТП) по веригата на доставки на храни. 
 
 
Предложението от 37 страници, което се очаква да бъде представено от комисаря по земеделието Фил Хоган през седмицата 9-13 април 2018 г., цели да намали прилагането на нелоялни търговски практики във веригата на доставки на храни, като въведе минимален общ стандарт за защита в целия ЕС, състоящ е от кратък списък със специфични забранени практики. Обхватът на законодателството е ограничен до „малките и средните доставчици в хранителната верига, доколкото те продават хранителни продукти на купувачи, които не са малки и средни".
 
 Правното основание за предложената директива е член 39 от Договора, който има за цел да гарантира справедлив жизнен стандарт на производителите. Проектопредложението „следва да подсигури възможността тези оператори да могат да се конкурират при справедливи условия, като по този начин допринасят за цялостната ефективност на веригата". ЕК реши да внесе това предложение, „тъй като подходът с незадължителна юридическа сила рискува да бъде неефективен в осигуряването на желаните минимални условия на равнопоставеност".
 
Инициативата за веригата за доставки (Supply Chain Initiative - SCI), която съществува заедно с националното законодателство на държавите-членки, "играе важна роля за повишаване на осведомеността относно НТП и за насърчаване на справедливостта на бизнес поведението". Малко вероятно е тя да се превърне в цялостна рамка за управление, която да направи националните мерки излишни. Предложените дейности, очертани в проектодирективата, имат за цел да допълнят вече съществуващите в държавите членки мерки, както и Кодекса за добро поведение на доброволната инициатива SCI.