Държавен вестник обнародва Наредбата, която определя реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ за животни и тютюн за 2015 година. 
 
В Наредбата е записано, че служителите на Разплащателната агенция извършват административни проверки за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ чрез интегрираната информационна система, като съпоставят данните от заявленията за подпомагане с данните в регистрите.
 
Служителите на Разплащателната агенция извършват проверки на място за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ едновременно с проверката на място за спазване на изискванията по схемите и мерките за подпомагане, финансирани от европейските земеделски фондове.
 
Общият брой проверки на място за спазване на изискванията по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, извършвани всяка година, трябва да обхваща най-малко 3 на сто от всички земеделски стопани, кандидатстващи по всяка от схемите.
 
Проверките на място за спазване на изискванията по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, обхващат най-малко 5 на сто от всички животни, с които се кандидатства по схемата.
 
Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията по схемата за преходна национална помощ за тютюн чрез административни проверки в електронните бази данни за изкупения и премиран тютюн. 
 
При проверка на идентификацията на животните по схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, Разплащателната агенция проверява дали са:
1. регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
2. животните са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки, в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., се идентифицират с ушни марки, както следва: с обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер.
 
При проверка на място за спазване на изискванията на схемите за преходна национална помощ за животни Разплащателната агенция проверява дали наличните в стопанството животни са допустими за подпомагане по схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.
 
Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за тютюн кандидати, които не са отглеждали тютюн през референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, и не изпълняват изискванията на чл. 37, ал. 2 от Наредба № 3 от 2015 г. 
 
Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, земеделски стопани, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали по-малко от 10 говеда, когато кандидатстват за подпомагане за говеда, или по-малко от 10 бивола, когато кандидатстват за подпомагане за биволи, и не изпълняват изискванията на чл. 38, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.
 
Кандидатите за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, които са кандидатствали и през 2009 г. и са отглеждали към 28 февруари 2009 г. десет или повече говеда, получават подпомагане въз основа на сертифицирания брой говеда, регистрирани в Системата за идентификация и регистрация на животни (СИРЖ) на БАБХ към 28.02.2009 г.
 
Броят на говедата и/или биволите, за които получават подпомагане кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, които кандидатстват по нея за първи път, се определя чрез извършване на административна проверка от Разплащателната агенция в СИРЖ на БАБХ към 28 февруари 2009 г. Когато кандидатът за подпомагане по схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, е заявил за подпомагане по-голям брой говеда и/или биволи от тези, които е отглеждал към 28 февруари 2009 г., плащането се определя от броя на говедата и/или биволите, които е отглеждал към тази дата, отразени в СИРЖ на БАБХ.
 
Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, земеделските стопани, които са декларирали или се установи, че отглеждат по-малко от 50 овце-майки и/или кози-майки, които подлежат на подпомагане по тази схема.
 
Не се подпомагат по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, земеделските стопани, които в срок до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, не продължат да отглеждат най-малко 80 на сто от заявените овце-майки и кози-майки.
 
Животни с нередности по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, са такива, които:
1. не са идентифицирани с поне една ушна марка;
2. не са регистрирани в животновъден обект, собствен или нает от кандидата за подпомагане;
3. не са овце-майки и/или кози-майки;
4. са различни от посочените в заявлението за подпомагане, което е установено чрез проверка на ушните марки, и замяната не е извършена по реда на Наредба № 3 от 2015 г.
 
Когато при проверка на стопанството, извършена до 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане, Разплащателната агенция установи, че броят на заявените за подпомагане овце-майки и/или кози-майки по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози майки е по-голям от броя на овцете-майки и/или козите-майки, които реално се отглеждат в него, или че част от тях са с нередности:
1. намалява броя на овцете-майки и/или козите-майки в стопанството с броя на тези, които са с нередности, с което установява броя на допустимите за подпомагане животни;
2. разделя общия брой на липсващите и на животните с нередности на броя на допустимите за подпомагане животни, с което установява процента на несъответствие.
 
В зависимост от установения процент на несъответствие Разплащателната агенция определя размер на подпомагане на земеделския стопанин по следния начин:
1. ако процентът на несъответствие е до 10 на сто включително – подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с размера на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
2. ако процентът на несъответствие е до 20 на сто включително – подпомагането е за броя на допустимите за подпомагане животни, намалено с удвоения размер на подпомагането за липсващите и за животните с нередности;
3. ако процентът на несъответствие е над 20 на сто – не се подпомага за съответната година.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!