Увеличение на бюджета по първия прием на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ до левовата равностойност на 230 294 849.00 евро, в това число 49 500 000 евро при условията на договаряне над наличния бюджет. Това гласи проект на заповед на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
Проектът предлага още заявленията за подпомагане, получили под 55 точки, да се одобряват в низходящ ред според точките по критериите за подбор към датата на подаване на заявлението за подпомагане, до достигане на 49 500 000 евро. Когато този бюджет не покрива пълния размер на одобрената финансова помощ по заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, същите не се одобряват.
 
[news]
В рамките на периода на прием по подмярката са постъпили общо 597 със заявени разходи в размер на 848 672 524 евро и заявена субсидия в размер на 420 829 213 евро. Към 27 ноември 2017 г. в резултат на обработка на постъпилите заявления за подпомагане, са сключени общо 194 договора с одобрените разходи в размер на 295 309 930 евро и одобрена субсидия в размер на 146 493 464 евро. За общо 308 от постъпилите заявления, със заявени разходи в размер на 378 984 549 евро и субсидия в размер на 187 343 017 евро, за които не е наличен бюджет, към днешна дата не е издадена заповед за одобрение или отказ, сочи доклад на зам.-министър Лозана Василева.
 
Предложения, свързани с проекта на заповедта, могат да бъдат изпращани на електронна поща: [email protected] до 2 януари 2018 г.