Съобразно новите разпоредби в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обнародвани в ДВ, брой 42, от дата 22.5.2018 г. Договорът за наем и договорите за аренда се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните и удостоверяване на съдържанието.
 
 
Това ще рече, че отивайки при Нотариус трябва да имате две заверки, а не само една, както беше досега. Съгласно изменението на закона и за двете заверки (на подписа и на съдържанието) ще се събира една такса от 10 лева.
Тези договори за аренда и за наем се вписват в службите по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. 
 
Договор за наем може да се сключи със съсобственик на земеделска земя, чиято собственост е повече от 25 на сто идеални части от съсобствен имот или със съсобственик, упълномощен от съсобственици, притежаващи общо с него повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот. Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписите и съдържанието.
Това обаче се отнася само по отношение на договорите за наем, сключени за срок над една година.
 
Моето мнение е, че отново са взети половинчати мерки, които не са ефективни и няма да доведат до привидно благородните цели, които се преследват с промените, а именно – да се защитят собствениците на имоти.
Уж трябваше да се спре заобикалянето на договора за аренда с подписването на договор за наем, но тези мерки няма да доведат до нищо друго, освен до масовото сключване на едногодишни договори за наем и така утежнената процедура пак ще бъде заобиколена.
 
Да не говорим, че бе въведено изискването вписаните досега договори за наем да бъдат потвърждавани с нотариално заверени декларации от собствениците на земята, което ще доведе до неописуем хаос сред общинските служби по земеделие и сред наемателите на земята.
 
Забележете, че това трябва да стане в едномесечен срок, считано от влизането на закона в сила, т.е. 22.06.2018 г. Голяма недомислица е този срок да е толкова кратък!
Има земеделски производители, които имат десетки договори за наем – как ще се справят с този срок – не е ясно. Вместо да си гледат работата, която е в разгара си, те ще трябва да тичат и да се занима с бюрократични щуротии.
 
 
Не дай си Боже да се случи собствениците на земята да са в чужбина, да не могат да бъдат издирени или просто да не им се занимава! И ето ти удобен случай да изнудват земеделските производители, които обработват земята.
 
Защото законът предвижда, че ако договорите не бъдат потвърдени, те ще бъдат заличавани служебно от регистрите в общинската служба по земеделие и в службата по вписвания след изтичане на стопанската година. 
Това ще рече, че ако договорите не бъдат потвърдени с нотариално заверена декларация до 22.06.2018 г., то на 01.10.2018 г. ще бъде започнато заличаването им по служебен ред. 
 
А какво ще се случи с хората, подписали договори по европейски програми, когато договорите им бъдат заличени? За това май никой не е помислил.
Можеше поне да се предвиди, че тези договори ще се считат за сключени със срок от една година и чак след това да бъдат заличавани, което щеше да даде на земеделските производители достатъчно време се справят с проблема.