Нова схема за подпомагане на животновъдите, чиито крави (млечни или месодайни) са под селекционен контрол, ще се прилага като част от обвързаната подкрепа за земеделските производители от 2015 до 2020 година. Тя е заложена в проекто наредбата на Земеделското министерство за прилагане на схемите за директни плащания от 2015 година.

 

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, стопанисващи животновъден обект на територията на цялата страна, в който се отглеждат 10 (включително) и повече млечни крави (с предназначение за производство на мляко) и/или месодайни крави (с предназначение за производство на месо), от които поне едно животно е под селекционен контрол.
 

Според Наредбата заявените животни трябва да са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) с еднакъв идентификационен номер; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ; да имат ветеринарномедицински паспорт; да са вписани в регистъра на стопанството.

[news]
Задължение на фермерите е да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане месодайни крави и/или юници, които реално се отглеждат в животновъдния обект.

 

Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и месодайни крави под селекционен контрол се определя въз основа на броя на заявените за подпомагане млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, които реално се отглеждат в животновъдния обект.

 

В Наредбата се посочва, че , за да получат подпомагане по схемата, земеделските стопани трябва да имат сключен договор с развъдна организация, получила разрешение за дейност от Министъра на земеделието и храните, по реда на чл.29 - 29б от Закона за животновъдството и да изпълняват нейната развъдна програма. Освен това заявените за подпомагане животни трябва да бъдат вписани в Главния раздел на Родословната книга, което се удостоверява със зоотехнически сертификат, както и в регистрите по чл.18 ал.(6) от Закона за животновъдство.


Земеделските стопани могат да получават подпомагане за животно само по една от трите схеми: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави; Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници или Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол, се посочва в проекто наредбата. 

 

Животновъдите, които кандидатстват по схемата, могат да заменят заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по съответната схема към момента на замяната, при условие че: извършат замяната на кравите в срок до 20 дни от края на събитието, което я е наложило; заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „Прилагане схемите и мерките за подпомагане” в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършената замяна на крави.

 

Подпомагане по схемата се изплаща и когато кандидатите са преместили част или всички от заявените за подпомагане животни или животните, с които са ги заменили в животновъден обект - пасище, и това е регистрирано в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

 

В електронната система, създадена за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството в качеството си на контролиращ орган, въвежда данни за извършените през текущата година проверки на заявените за подпомагане животни по схемата в срок до 10 октомври на годината на кандидатстване.

 

Проект на Наредбата за прилагане на схемите за директни плащания през 2015

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!