Нещо по мярка 4.1.2 чува ли се, че вече стават две години от подаването на проектите? С този въпрос на наш читател Агри.БГ се обърна за коментар към Държавен фонд „Земеделие“. Ето и отговорът на техните експерти.

Новият прием по подмярка 4.1 дава приоритет на животновъдите

За приема през ИСУН по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. беше разпределен бюджет в размер на 12 500 000 евро (24 447 500 лв.). 

По време на приема са постъпили 244 проектни предложения с обща стойност на заявената безвъзмездна финансова помощ от 7 808 589 лв. За 11 проектни предложения са подадени искания за оттегляне от кандидатите и са изготвени Решения за пълно оттегляне с прекратяване на обработката. 

На всички останали 233 проектни предложения е извършено посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи. 

ДФЗ: Към настоящия момент за проектните предложения се извършва „Оценка на административно съответствие и допустимост“. 

На всички кандидати, при които са установени липса на документи или други нередовности, оценителната комисия е изпратила уведомления чрез ИСУН за установените липси/нередовности.

Към настоящия момент са обработени 70 проектни предложения и са изготвени 20 писма за недопускане до „Техническа и финансова оценка“. 

Списъкът съдържа наименование на кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, и основанията за тях. В едноседмичен срок от съобщаването същите могат да подадат пред изпълнителния директор на ДФЗ писмени възражения срещу мотивите и основанията, довели до недопускането им до „Техническа и финансова оценка“. 

Следващ етап от обработката на проектни предложения е разглеждане на възраженията, подадени от кандидати, недопуснати до етап „Техническа и финансова оценка“. В едноседмичен срок от получаване на възражението, изпълнителният директор на ДФЗ се произнася по основателността на всяко възражение, подадено в срок.

След приключване на етап „Техническа и финансова оценка“ се прави оценителен доклад, отразяващ резултатите от оценителния процес. Към доклада се прилагат:

•    списък с проектните предложения, предложени за финансиране;
•    списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за тях не е достатъчен  бюджет за финансиране;
•    както и списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за тяхното отхвърляне. 

На кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, ще бъдат изпратени уведомителни писма, с които ще бъдат поканени да представят в 30-дневен срок необходимите документи. 

След представяне на документите кандидатите ще бъдат поканени за подписване на административни договори по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

От Съвета по животновъдство: Отварят се подмерки 4.1, 5.1 и 16.4

Субсидии: Как министерството преразпределя 175 млн. евро?