Предстои разработване на насоки и отваряне на процедури по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ само за сектор „Животновъдство“, каза Калоян Костадинов от дирекция „Договориране“ на ДФЗ, по време на Агробизнес 2020 в Пловдив, където Агри.БГ е медиен партньор на събитието. 

Вижте най-интересните мерки по ПРСР, които се отварят през 2020 г.

Експертът припомни кои мерки са включени в Индикативната годишна работна програма и ще бъдат отворени за подпомагане на фермерите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2020 г. 

Сред тях са подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“, подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“.

През следващата 2020 г. предстои също разработване на насоки за кандидатстване и приемане на критерии за допустимост и по нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.  

ДФЗ: „Общо изплатените европейски средства по втори стълб на ПРСР са малко над 832 млн. евро. От бюджета, който е близо 2 366 000 евро, към настоящия момент усвояемостта е близо 36%.“

По мерки, по които има плащане към настоящия момент, усвояемостта е близо 44%. По отношение на процента усвояемост водеща е мярка 11 „Биологично земеделие“. Следват мярка 13 – „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ – с близо 68%, мярка 10 „Агроекология и климат“ – с 64%, и подмярка 6.1 за млади фермери – 62%.