ДФЗ преведе 96 846 655 лева по сметките на 30 922 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 за Кампания 2021.

Гласувайте: Каква е изминаващата 2021 г. за вас?

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярката.

•    75 817 541 лв. по 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) за 21 053 производители;
•    19 913 562 лв. по подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) за 8 985 стопани;
•    1 115 552 лв. по подмярка 13.3 (НР3 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“) за 884 кандидати.

Калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания 2021. 

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2021 г. ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения съгласно Заповед № РД 09-1194/15.12.2021 г. на министъра на земеделието.