От 11 април до 13 май животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Петя Славчева, ДФЗ: Зелените директни плащания идват преди Великден

Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Фонда по местонахождение на животновъдния обект. Подробните изисквания и наборът от документи са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярката.

Допълнителна информация и образци на изискуемите документи са публикувани ТУК.

Стопаните следва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. Актуализацията включва както мястото на отглеждане, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се посочва и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За проверка стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. 

За временните животновъдни обекти, регистрирани на името на кандидата, е необходимо в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД. 

За животните от вида телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. Ако такава липсва, животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг”.

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.