Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), Атанас Добрев отключи плащанията за редица земеделски производители, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Най-много средства са изплатени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

 

Над 6 милиона лева тръгнаха към банковите сметки на бенефициентите по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 321 „основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както и представители на местни инициативни групи.

 

Останалите 421 хиляди лева са преведени на фермерите, кандидатствали по схемите и мерките за директни плащания на площ и подлежали на допълнителни проверки, бенефициенти по Оперативната програма „Развитие на сектор рибарство” 2007-2013 г., както и на бенефициенти по схемата „Училищен плод”.

 

Подписан е и договор за над 173 хиляди лева по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от ПРСР 2007 -2013 г. Страните по договора са Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, координатор - Сдружение „МИГ Тунджа” и партньори - „МИГ Девня - Аксаково”, „МИГ Елхово” и „МИГ „Средец”.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!