Във връзка с усложнената епидемична обстановка и с оглед спазването на противоепидемичните мерки, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) предоставя възможност на кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за животни за Кампания 2021 г. да докажат произведената и реализирана от тях продукция (мляко и млечните продукти, както и реализираните на пазара животни) и електронно, съобщиха от пресофиса на фонда. 

Важното - слушайте в АgriПодкаст

Фермерите могат да изпратят опис по образец на e-mаil до съответната областна дирекция на ДФЗ” по постоянен адрес на кандидата (за физически лица) и адрес на управление на кандидата (за ЕТ и юридическите лица) не по късно от 25.10.2021 г. Контактите на областните дирекции са публикувани на Интернет страницата на ДФЗ.

Всеки един e-mаil е необходимо да съдържа попълнен електронен опис на предоставяните документи, изтеглен от сайта на ДФ „Земеделие” и фотокопия на документите или сканирани копия в различни формати на файловете (за предпочитане PDF).

 

След получаване на електронният опис и импортирането му в ИСАК, служител от съответната ОПСМП ще се свърже с кандидата, за да се яви в съответната областна дирекция и да завери с подпис въведените данни и приложените в е-mail документи, доказващи реализация на продукцията и за подписване на декларацията по чл. чл. 27в, ал. 4 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. – което се явява последен етап от процедурата по прием.

Големината на прикачените файлове в едно с описаният електронен опис НЕ трябва да надхвърля 12 МВ. В случай, че файловете са по-големи от 12 МВ,  е необходимо кандидатът да ги изпрати с повече от един е-mail (Препоръчително е упоменаването в текста на електронното писмо за наличието на повече от едно писмо с документи).

Периодът за отчитане е от 5 до 31 октомври 2021 г. (За Кампания 2021 крайният срок е 1 ноември 2021 г., включително), а допустимите документи по:

Схема за обвързано подпомагане на млечни крави (СМлК); Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ); Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖС - мляко); Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол ( ЕЖСК - месо); Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) и Схема за обвързано подпомагане за биволи, са описани в чл. 27а и 27б от НАРЕДБА № 3 от 17 февруари 2015 г.

Документите, доказващи произведената и реализирана продукция следва да са издадени в периода от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г. за Кампания 2021.

Важно е да се отбележи, че е-mail-и изпратени на грешна областна дирекция на ДФЗ няма да бъдат обработвани. Няма да бъдат приемани и обработвани е-mail-и изпратени след 17:30 часа на 25 октомври 2021 г.