Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по схемите за Държавни помощи и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.
 
 
До 10 август земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки могат да кандидатстват по схема за държавна помощ „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 за регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. 
 
Заедно с това до 31 август е приемането на заявления от животнвъдите, чиито животни са засегнати от болестта чума по дребните преживни животни в обл. Ямбол и обл. Бургас. Те могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „de minimis“, съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013.
 
Държавни помощи
 
 
От 20 юли до 22 октомври 2018 г. тече прием по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.
 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР)