До 6 юни 2025 г. се удължава срокът за изпълнение на проекти по процедура BG06RDNP001-5.001 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия“ от ПРСР. Това гласи заповед на земеделския министър за изменение на насоките за кандидатстване.

Предстоящи приеми, или как се движи изпълнението на ПРСР?

Става дума за първия прием по тази подмярка, който се проведе преди две години – между 8 май и 10 юли 2020 г. Предишният срок за изпълнение бе 15 септември 2023 г.

Друго изменение предвижда, когато бенефициент иска изменение на административния договор с ДФЗ, което води до увеличение на финансовата помощ, Фондът да уважи неговото искане за изменение, но без да увеличава общата стойност на финансовата помощ. В този случай превишението е за сметка на бенефициента. 

Когато ДФЗ одобри искането за изменение на административния договор, бенефициентът трябва да подпише допълнително споразумение до 10 календарни дни от получаването на уведомлението. За целта той трябва да се яви лично или да го направи по електронен път в ИСУН 202 с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).