Започва процедура за набиране на проектни предложения за развитие на малките и средни предприятия в граничния регион между България и Гърция. 
 
 
Една от дейностите, които подлежат на подпомагане, е производството на хранителни продукти. 10 млн. евро е размерът на инвестицията, която ще бъде отпусната по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция - България 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
 
За ресурса вече е обявена Пета покана за набиране на проектни предложения в рамките на приоритетна ос 1 „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ на програмата.
 
Нейната цел е да се повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия, като се стимулира растежът на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност до нови пазари и продукти, допълниха от министерството.
 
 
30% от общия бюджета или 3 млн. евро ще бъдат насочени към новосъздадени малки и средни предприятия. Стойността на един проект трябва да бъде между 300 000 и 600 000 евро, от които 65% субсидия. Помощта се отпуска чрез „de minimis” – до 200 000 евро. Останалите 35% са собственият принос на кандидатите.
 
Допустими за участие са само малки и средни предприятия, регистрирани в определения регион. За България - в областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково. Едно предприятие може да кандидатства само по един проект.
 
Проектните идеи за съвместни бизнес инициативи от трансграничния регион на България и Гърция може да се подават по електронен път чрез Информационната система за държавни помощи на Гърция SAMIS (www.ependyseis.gr). Крайният срок за подаване на предложенията е 15:00 часа на 10 май тази година.
 
 
Допустимите дейности са в основните сектори: Производство на хранителни продукти, Производство на тъкани, Здравеопазване, Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на строителни изделия от неметални минерални суровини, Събиране и рециклиране на материали, Устойчив туризъм, култура, спорт и развлечения.
 
Въведен е и допълнителен критерий, който дава приоритет за подкрепата на производствени предприятия.
 
Допустими са разходите за дребномащабни инвестиции – например строителство, изграждане на производствени инсталации, доставка на специализирано оборудване и други, купуване на софтуер и свързаните с него услуги, маркетинг и ноухау, патенти и авторски права, разходи за персонал и други. Максимална продължителност на проектите е три години.
 
Информационен ден, посветен на Петата покана за набиране на проектни предложения по Програмата, ще се проведе на 20 март в Хасково. Събитието ще се проведе в Парк-хотел "Европа" от 11 часа. Тогава ще бъде предоставена подробна информация за изискванията и начините за подаване на проектните предложения. Пълна информация за събитието: http://www.greece-bulgaria.eu/event/43_4th-Info-Day-on-the-5th-Call