Разработва се нов вид подпомагане, насочено към биологичното животновъдство в следващия програмен период 2014-2020 г. Това каза зам. министърът на земеделието Бюрхан Абазов в рамките на форум “Преминаване към ресурсно-ефективна зелена икономика в региона на река Дунав“, организиран от международната природозащитна организация WWF, съвместно с представителството на ЕК в България

Абазов представи накратко направленията по отношението на селскостопанския сектор, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, по които българските земеделкси производители  ще могат да усвояват средства от ЕС.

Мярка инвестиции в горите  - освен стандартните дейности като залесяване и подобряване на икономическата стойност и борбата с горските пожари, ще се подпомогнат и дейности като поети екологични ангажименти в горите, увеличаване на привлекателността на горите.

Мярка Екологично горско стопанство – по нея ще се подпомагат всички публични и частни проекти, в които е поет доброволен ангажимент за спазване на определени екостандарти

Мярка НАТУРА 2000 –  до момента по НАТУРА 2000 подпомагането се осъществяваше само по отношение на земеделските земи, от 2014 идеята на МЗХ е тук да влезе и подпомагане на горите, влизащи в територията НАТУРА 2000.

Мярка Агроекология и климат – мярката ще продължи да подпомага земеделските производители и дейностите по отношение на земеделските земи, които надхвърлят задължителните стандарти. Особено внимание ще се обърне при превенцията на водната и ветрова ерозия, както и на дейностите по намалявае на парниковите емисии.

Биологично земеделие – тук ще продължат да се подпомагат земеделските производители, произвеждащи по метода на биологичното производство – растениевъдство и пчеларство. Разработва се и нов вид подпомагане насочено към биологичното животновъдство.

Най-новото направление са т.нар Зелени плащания към директните плащания по I-ви стълб на ОСП. При директните плащания 30% от субсидиите ще се дават на фермери, които осигуряват екологична устойчивост на териториите. Целта е стопаните да осигуряват поддържане на въглерод в почвата, постоянни пасища, защита на водите и др. Като зелени мерки ЕК предлага диверсификация на културите (преминаване от монокултурно към поликултурно отглеждане), постоянно затревени площи.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!