Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обяви критериите за участие на млади фермери в новата Схема „Млади земеделски производители“, която ще стартира от 2015 г. Целта на схемата е предоставяне на специално годишно плащане за млади фермери, като допълнение към плащането по СЕПП, за насърчаване процеса на създаване на стопанства от млади земеделски производители.

 

Подпомагане по схемата се предоставя на млади земеделски стопани, които имат право на плащане по схемата за единно плащане на площ. За целите на схемата млади земеделски стопани са физически лица, които за пръв път създават земеделско стопанство като ръководители на стопанството или които вече са създали такова стопанство в рамките на пет години преди подаването за пръв път на заявление по схемата за единно плащане на площ и които са на не повече от 40 години в годината на подаване на заявлението по схемата за единно плащане на площ.

 

България уведомява Комисията до 1 август 2014 г. за прогнозния процент от националния бюджет за директни плащания, който е необходим за финансиране на схемата. До 1 август всяка година държавите членки могат да преразгледат прогнозния си процент, като тази промяна поражда действие от следващата година. Те уведомяват Комисията за преразгледания процент до 1 август на годината, която предхожда неговото прилагане.

 

България следва да уведоми Комисията в срок до 31.01.2015 г., ако реши да прилага допълнителни критерии за допустимост при подбор на младите земеделски стопани или да прилага метод за изчисление чрез отпускане на обща годишна сума на земеделските стопани. България може да определи допълнителни обективни и недискриминационни критерии за млади земеделски стопани, по отношение на подходящите умения и/или изисквания за обучение.

 

Това е така, защото в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, подмярка 6.1. Стартова помощ за земеделски производители, има въведено изискване за съответни професионални умения и познания от страна на бенефициентите, които да бъдат доказани с документ. За финансиране на плащането за млади земеделски стопани държавите членки използват процент, който не надхвърля 2% от годишния национален таван.

 

 

Схема за млади земеделски стопани

 

 

 
 
 
 
 
© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!