България най-вероятно ще изгуби 500 млн.лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до края на 2011 г.  Данните са според анализ на Фермер.БГ на база официалната информация на МЗХ за прилагането на ПРСР към средата на септември 2010 г.

 

Според финансовия регламент на ПРСР индикативните годишни бюджети, определени в ПРСР трябва да са реално платени към бенефициенти и да са поискани за рефинансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) по правилото n+2. Каквото по-малко се плати от тези бюджети, то автоматично се приспада от бюджета на цялата ПРСР. За индикативни бюджети 2007 и 2008 г., които са в размер на общо около 720 млн. евро няма опасност да се изгубят пари, тъй като са извършени плащания над този размер. Важно е да се уточни, че това стана възможно благодарение на аванса от 183 млн. евро по ПРСР (който се счита за усвояване на бюджет от програмата) и плащанията по първи стълб в размер на около 150 млн. евро- доплащанията от бюджета на ПРСР към директните плащания за 2007, 2008 и 2009 г. На практика около половината за плащане от бюджетите за 2007 и 2008 г. се платиха автоматично, без да е необходимо да се ангажира съществен административен капацитет.

 

За бюджет 2009 г. обаче, който е в размер на над 540 млн. евро , който трябва да бъде платен до края на 2011 г., стои риска от изгубване на почти половината от него. Основния проблем идва от това, че няма достатъчно голяма база от одобрени проекти, които да се изпълняват и които да подават заявки за плащане, които да се обработят и платят до края на 2011 г. Към средата на септември 2010 г. разликата между подадените и отказаните и платените заявки за плащане е под 10 млн. евро. Това на практика означава, че ако се запази тази тенденция, ДФЗ ще плати всички подадени заявки за плащане сега през Ноември и отдел "Оторизация на плащанията" трябва да спре да работи или да работи с минимално натоварване. За съжаление, вече е почти невъзможно да се направи каквато и да е било, за да се одобрят навреме достатъчно на брой и по обем проекти, на базата на които да се извършат плащанията по правилата, за да не се изгуби бюджет по ПРСР.

 

Настоящото състояние е резултат на лошо планиране и организация, както от сегашното, така и от предишното ръководство на ДФЗ. За съжаление, сегашното ръководство постоянно прави стратегически грешки, което води до финансови загуби за страната.

 

От края на август 2009 г. (когато новото ръководство на ДФЗ дойде) до сега, по-голямата част от проектите по мерки 123, 312, 311 и 313, които бяха значително забавени от предходното ръководство, все още не са обработени (т.е. допълнително забавяне от 14 месеца) по необясними причини. В допълнение, новото ръководство позволи приемането на над 600 проекта по мярка 121 (приети през септември и октомври 2009 г.), за които няма бюджет и най-вероятно ще бъдат отхвърлени, въпреки обещанията за прехвърляне на средства към мярка 121.

 

 

Мярка  Брой приети заявления  От които заявления, приети по ЕПИВ
ОС 1    
Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства             330                           81
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти              130                             9
Мярка 123 допълнителен прием 09/08/2010 - 23/08/2010               29                           21
Мярка 141 Подпомагане на полу-пазарни стопанства             456                           -     
ОС 2    
Мярка 223 Първоначално залесяване на неземеделски земи               20                           -     
Мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности               30                           -     
ОС 3    
Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности             217                           74
Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия             656                         262
ОБЩО:          1 868                         447

 

 

© 2010 Всички права запазени ! Позоваването на Фермер.БГ е задължително !